Dokumentation av workshop ”GÅ”

Ett 100-tal representanter för företag inom den halländska besöksnäringen, de halländska kommunerna och Region Halland samlades i mitten av november i Falkenberg för en tredje workshop som ska ge underlag till en strategi för utvecklingen av Halland som besöksdestination.

Region Hallands näringslivschef Ann-Mari Bartholdsson hälsade välkomna:
– Det är fantastiskt att ni varit så uthålliga. Många har varit med alla tre gångerna och det är roligt att se er igen. Vi ska ha ett gediget program i dag, så ta ett djupt andetag…

Ann-Mari Bartholdsson lämnade därefter över till Kairos Future, som ledde eftermiddagens arbete.

Återblick på processen

Johanna Danielsson och Karin Andersson har gjort en förstudie och också lett de två tidigare workshoparna. Denna eftermiddag inleddes med att de rekapitulerade processen så här långt:

De berättade om den gemensamma uppgiften: Att ta fram förslag till en strategi hur man kan stärka Halland som destination för hitresande. Fokus ska läggas på områden där det finns stordriftsfördelar.

Den första workshopen hade rubriken KLARA: Den gav bland annat kundperspektivet – fick ge synpunkter – och deltagarna pratade om nuläget.

Under rubriken FÄRDIGA fick mötesdeltagarna inspel kring hur andra hade organiserat sig – med Skåne som främsta exempel. Deltagarna fick också skriva brev från framtiden.

– Det gav väldigt många bra brev, med visionära och konkreta tankar, menade Johanna Danielsson. Det är resultatet av förstudie och de två tidigare workshoparna som vi ska jobba vidare med i dag.

GÅ!

GÅ var temat för dagen, som kom att handa mycket om prioriteringar.

– Vi ska fokusera på det viktigaste att göra tillsammans, sade Karin Andersson. Vi ber er alla att ha ”den gemensamma hatten” på er. Vad är bäst för regionens som helhet?

Det var ett digert program under eftermiddagen. Deltagarna fick arbeta med följande frågor:

 • De viktigaste ”visionsbyggstenarna”
 • Viktigaste funktionerna som behövs, med fokus på stordriftsfördelar
 • Rollfördelning i arbetet
 • De viktigaste strategierna
 • Formulera skiften – det vill säga vad som kan eller bör ändras.
 • Diskutera organiseringen

Visionen – det önskvärda läget

De både experterna från Kairos Future hade ur det tidigare arbetet och underlaget plockat fram ett antal visionsbyggstenar som deltagarna i workshopen fick prioritera och diskutera.dekorativ bild

 • Gäster främst från nära marknader men även från utlandet.
 • Starkt fokus på utländska gäster.
 • Fokus på innovation – nya reseanledningar, utveckling.
 • Intressanta reseanledningar året runt.
 • Halland samarbetar med andra under varumärket Västkusten.
 • Halland är ett välkänt varumärke.
 • Flera välkända varumärken i Halland.
 • Utvalda, starka upplevelser i världsklass drar – det gynnar övriga.
 • Kombination av många små och specialiserade upplevelser. Brett utbud – det finns något för alla,
 • Värdskap i världsklass. Överallt ett fantastiskt värdskap. Bofasta ser att turister är en tillgång.
 • Alla samlade under samma paraply. Samarbete kring system som gör det enkelt att turista i Halland. Väl fungerande samspel.
 • Insikt om besöksnäringens betydelse hos ALLA hallänningar.
 • Långsiktig hållbarhet är ledstjärnan.
 • Lätt att ta sig till Halland.
 • Lätt att ta sig mellan Hallands besöksmål – även om man inte har bil.
 • Tillgänglighet för alla: Funktionshinder/språk inte hinder längre
 • ”Business out of passion” – passionen känns, märks och drar gäster.
 • Många nya företag – satsningar på företagsamhet har burit frukt.
 • Många nya boendeanläggningar. Kapaciteten under sommaren utbyggd.

Man hade också definierat ett antal funktionsbyggstenar, framför allt med fokus på vad som kan göras på den regionala nivån. Även bland dessa fick deltagarna prioritera:

 • Affärsutveckling – hur kan man tjäna mer pengar på turismen.
 • Marknadskommunikation – strategisk marknadsföring, kampanjer, annonsering.
 • Värvande marknadsföring – kontakt med researrangörer – mässor, visningsresor m m.
 • Infrastrukturen – lobbyarbete mot trafikverket, Telia, digital tillgänglighet.
 • Övergripande destinationsutveckling. Helhetssyn, samarbeten/samordning av olika projekt.
 • Produktutveckling: Stöd när man tar fram nya produkter.
 • Marknadsanalys/omvärldsbevakning/statistik: Analysunderlag för uppföljning, planering.
 • Myndighetskontakter – sköta kontakter med nationella organisationer och organ.
 • Exportmognad – hjälp ta fram gångbara produkter för utlandsmarknaden.
 • Kompetensutveckling: Lyfta kompetensen hos medarbetare.
 • Projektägarskap – leda samordna olika projekt.
 • Regionala företrädare för besöksnäringen.
 • Kvalitetssäkring: Systematiskt bedöma och utveckla vårt turistiska utbud.
 • Söka projektmedel.
 • Tekniska plattformar.

Viktigt att välja

Deltagarna fick, var och en, ”rösta” på tre visionsbyggstenar och tre funktionsbyggstenar genom att markera de tre visionsdelar som man tyckte var viktigast för Halland bästa och de tre funktioner som det är viktigast att samarbeta med på regional nivå.

Därefter fick man diskutera runt borden för att fördjupa bilden. Hälften av grupperna fokuserade på visionerna och hur de skulle kunna mätas, de andra på funktionerna och främst vad som bär göras regionalt.

dekorativ bild

Karin Andersson och Johanna Danielsson gjorde en snabb genomgång av vad som hade kommit fram. Nedan är något av vad som kom fram. En mer utförlig beskrivning kommer att komma i deras rapport.

Visionsbyggstenarna

Företagsdriv: Intressanta reseanledningar året runt, Mäta handelsindex utanför säsong. Antal reseanledningar/gästnätter utanför säsong.

Innovation. Kanske det starkaste. Utvalda starka upplevelser i världsklass/innovation. Handlar om starka upplevelser. Två nya reseanledningar/starka koncept som attraherar utländska. Mäta antal utl besökare, omsättning. Exempel: Skultpura utmed Kattegattsleden.

Business out of passion: Hur mäta? Förhållandet mellan lönsamhet och passion. Går att mäta innovation genom vad som kommer ut av det. Kanske mest intressant: X nya reseanledningar. Ett fåtal områden att fokusera på under längre period. Mycket kring företagsdriv. Diskussion också kring värdskapet.

Funktionsbyggstenarna

Följande funktionsbyggstenar hade fått flest röster:

 • Destinationsutveckling
 • Marknadsanalys/omvärldsbevakning
 • Marknadskommunikation
 • Regional företrädare för besöksnäringen

Destinationsutveckling:dekorativ bild

Regional nivå: Det halländska kretsloppet – lagt till den nationella nivån – hur regionen ser till att man hela tiden får en cirkulär rörelse – mötas minst två gånger om året – stämma av att man gör rätt saker

Marknadsanalys: Viktigt samla upp behovet internt – vad behöver ni veta? Användas för att formulera kommunicerande budskap – att man kommunicerar rätt saker.

Marknadskommunikation: Långsiktigt femårsplan – regional strategi för marknadskommunikation. Regionen samordnar – tar fram strategi tillsammans med andra aktörer – fokuserar målgrupp och marknader – ta fram ledord för hela Halland. Behövs samfinansiering. Man behöver prioritera.

Leva strategin – med delaktighet i alla led.

Kompetensutveckling: Samordna utbildningsinsatser – kolla behov.
Trendanalyser. Bygga kompetensutvecklande nätverk – kontinuerligt pågående.

Produktutveckling: Regionen står för ekonomin – för utvecklingsprojekt. Säljstöd – samlade marknadsföringsinsatser. Attraherar byråer som kan förmedla vad som finns. Forsknings och utvecklingsverksamhet.

Principer för att nå önskvärt läge

Därefter fokuserade workshopen på HUR samarbete ska ske. Här fick deltagarna välja mellan olika principer för det fortsatta arbetet och Kairos Future hade plockat fram så kallade ”strategibyggstenar” ur förarbete och tidigare workshops.dekorativ bild

– Det handlar om principer och vägval för hur vi ska uppnå visionen, sa Johanna Danielsson.

 • Gemensam vision – tydliga mål.
 • Våga välja bort – inte jobba med allt.
 • Vi jobbar tematiskt – inte efter geografiska gränser.
 • Konceptualisering av det som redan finns. Finns redan bra produkter – men de behöver paketeras ihop.
 • Utveckla nya reseanledningar som ligger i framkant – kanske inte finns tillräckligt mycket utanför högsäsong.
 • Låta kundperspektivet styra.
 • Analysdriven utveckling – beslutsunderlag istället för magkänsla.
 • Lägga tid och energi på att få alla att dra åt samma håll. Kontinuerligt utbyte av tankar.
 • Får alla att se potentialen hos besöksnäringen. Politiker, tjänstemän och företagare ska veta att det är en tillväxtindustri/ny basnäring.
 • Använda oss av den nya tekniken.
 • Förenklad byråkrati.
 • Samarbete PPP: Private Public Partnership.

Efter att mötesdeltagarna hade fått ”rösta” hamnade följande strategibyggstenar i fokus:

 • Tydliga strategier – mätbara mål.
 • Jobba tematiskt – inte efter geografiska gränser.
 • Lägga tid och energi på att få alla att dra åt samma håll.
 • Våga välja bort.
 • Utveckla nya reseanledningar i framkant.

Viktiga skiften – att lämna och börja

Som sista övning på en mycket intensiv eftermiddag fick mötesdeltagarna diskutera vilka viktiga skiften de ser behöver göras, det vill säga vad ska man sluta göra och vad ska man göra istället. Efter att deltagarna hade diskuterat i smågrupper kom bland annat följande förslag fram:

 • Lämna revirtänk och börja arbeta visionärt, helhetstänk med lagkänsla.
 • Gå från tid- och resurskrävande till ett kunddrivet, framtidsinriktat och analysdrivet sätt att arbeta.
 • Differentiera kust- och inlandsturism – samma förutsättningar oavsett var man finns.
 • Från traditionellt resmål som sköter sig självt till att skapa mer innovativa upplevelser.
 • Från nuläge till 50 procent flera gästnätter.
 • Från oprioriterat till en naturlig del av den politiska debatten i Halland.
 • Flytta kommun- och företagsperspektivet till ett kundperspektiv.
 • Struntar i administrativa gränser – attrahera olika målgrupper istället.
 • Från starka varumärken till enhetligt resmål.
 • Från traditionellt tänkande – till nytänkande: Att tänka rätt är stort men tänka fritt är större.
 • Från ok till excellens.
 • Från mellanmjölk – till kreativt högt till tak.
 • Från kommuntänk till en enad region.
 • Från en fragmenterad och otydlig hallandsbild till en tydlig identitet.
 • Från ”Halland sol och bad” – till att lyfta Halland som kultur-län.
 • Från kortsiktigt till långsiktigt.
 • Vi bestämmer oss för att det är sommar också i augusti.
 • Från säsongsdestination till helårsdestination.
 • Från halvt professionell näring till helt utvecklad näring.
 • Från allt för få utländska besökare till minst 20 procent utländska besökare
 • Från omständlig och onödig och kontraproduktiv byråkrati till enkelhet med näringslivet i fokus.

dekorativ bild

Grupperna fick också skriva ned medskick till Region Halland: vad är särskilt viktigt att tänka på och vad behöver säkras upp vid ett omtag av besöksnäringens organisering på regional nivå.

Fortsättningen av processen

Ann-Mari Bartholdsson avslutade med att tacka all som deltagit för det stora engagemang de visat och menade också att redan nu under workshoparna hade något hänt i samspelet mellan olika aktörer.

– Det har gått från en en lite nervös taggig början till jättegod stämning. Det är en bra början på nästa steg - när vi ska få till strategin.

Karios Future kommer nu att göra en slutrapport över processen. Därefter kommer en mindre arbetsgrupp med representanter för kommuner, regionen och företagen att skriva fram ett utkast till en destinationsutvecklingsstrategi.

Destinationsstrategin kommer att bli en del av en större helhet, berättade Ann-Mari Bartholdsson:

– Region Halland har beslutat att ta fram en tillväxtstrategi för beslut i april eller maj, och destinationsutvecklingsstrategin blir en viktig del av denna.

– Låt oss hålla kvar den goda stämningen som finns här, så att vi får en riktigt bra strategi som i sin tur skapar besöksmål som får oss att häpna!