Kompetensförsörjning i Halland

Tillgången till rätt kompetens är avgörande för att näringslivet och offentliga arbetsgivare ska kunna fortsätta utvecklas.

Därför behövs samverkansytor och metoder för att bättre förutse framtida kompetensbehov, för att bättre matcha kompetens och arbetsmarknadens behov samt för att minska avståndet mellan utbildning och arbetsliv.

Efterfrågan på arbetskraft inom skogsbruk, skogsnäring och industrin har minskat samtidigt som det fortsättningsvis finns behov av kompetent arbetskraft inom de tillverkande sektorerna. Såväl nationellt som i Halland ser man en ökad efterfrågan på olika kompetenser inom tjänstesektorn, inte minst inom vård och omsorg. Samverkan på regional nivå behövs för att arbeta med denna matchning.

En regional struktur för matchning mellan arbetsmarknad och utbildning

Skola, arbetsgivare och samhälle behöver utveckla en gemensam syn på de kompetensbehov, den kunskap och kompetens som krävs i morgondagens arbetsliv för att skapa de utbildningar som matchar behoven. Det krävs såväl för branscher med bristyrken som för branscher med tillväxtpotential. För detta behövs kunskapsunderlag och analyser som stödjer ett sådant arbete.

Behov av samverkan mellan arbetsgivare och utbildningsanordnare

För att uppnå detta finns behov av att arbetsgivare och utbildningsanordnare utvecklar sin samverkan. Det kan handla om att utveckla de metoder och verktyg som används inom exempelvis Teknikcollege och Vård- och omsorgscollege, mellan arbetslivet och akademin eller i programråd för yrkesutbildningar på gymnasienivå/yrkeshögskolor samt arbetslivs kunskap och studie- och yrkesvägledning.