Om Kompetensplattform Halland

Syftet med kompetensplattform Halland är att tillsammans med deltagande aktörer bidra till samverkan inom utbildningsplanering och kompetensförsörjning på kort och lång sikt. Målet är att få en förbättrad kompetensförsörjning genom en god matchning mellan utbildningsutbud och behov av kompetens hos arbetsgivare.

Kompetensplattform i Halland har stöd i Tillväxtstrategin

Arbetet med kompetensplattform Halland har stöd i Tillväxtstrategi för Halland, där ett strategiskt val handlar om att Halland ska erbjuda en god matchning av kompetens som behövs i arbetslivet. Tillgången till rätt kompetens är avgörande för att näringslivet och offentliga arbetsgivare ska kunna fortsätta utvecklas.

Samverkansytor behövs, liksom metoder för att bättre förutse framtida kompetensbehov, för att bättre matcha kompetens och arbetsmarknadens behov samt för att minska avståndet mellan utbildning och arbetsliv.

Etablera kompetensplattformar - ett nationellt uppdrag

Regeringen har gett regioner i uppdrag att etablera kompetensplattformar för samverkan inom kompetensförsörjning och utbildningsplanering. Syftet är att bidra till ökad kunskap och översikt, samordning av behovsanalyser, ökad samverkan kring kompetensförsörjning och utbildningsplanering samt ökad kunskap om utbud och efterfrågan av utbildningsformer.

Förutsättningar för en fungerande kompetensförsörjning skapas om utbildnings- och arbetsmarknadssystemets olika delar samverkar med varandra. På regional nivå kan de regionala kompetensplattformarna vara ett verktyg för samverkan inom kompetensförsörjning och utbildningsplanering på kort och lång sikt.