Om Kompetensplattform Halland

Syftet med kompetensplattform Halland är att tillsammans med deltagande aktörer bidra till samverkan inom utbildningsplanering och kompetensförsörjning på kort och lång sikt. Målet är att få en förbättrad kompetensförsörjning genom en god matchning mellan utbildningsutbud och behov av kompetens hos arbetsgivare.

Kompetensplattform i Halland har stöd i Tillväxtstrategin

Arbetet med kompetensplattform Halland har stöd i Tillväxtstrategi för Halland, där ett strategiskt val handlar om att Halland ska erbjuda en god matchning av kompetens som behövs i arbetslivet. Tillgången till rätt kompetens är avgörande för att näringslivet och offentliga arbetsgivare ska kunna fortsätta utvecklas.

Samverkansytor behövs, liksom metoder för att bättre förutse framtida kompetensbehov, för att bättre matcha kompetens och arbetsmarknadens behov samt för att minska avståndet mellan utbildning och arbetsliv.

Tillsammans med andra

Kompetensplattformen arbetar med:
• Nätverk, grupper och samverkansaktörer
• Faktainsamling och analyser
• Information och dialog – seminarier, workshops, föreläsningar, webb, sociala medier

Regionalt kompetensråd
Till det regionala kompetensförsörjningsarbetet finns ett kompetensråd. Syftet med kompetensrådet är att samla upp behov och utmaningar från olika nätverk, grupper, kontakter som kompetensrådets medlemmar ingår i, samt vara ett stöd för att förankra förslag på utveckling och sprida de aktiviteter som genomförs inom ramen för Kompetensplattform Halland. I kompetensrådet finns medlemmar från både utbildnings- och arbetsgivarsidan. 

Regionalt kompetensförsörjningsarbete - ett nationellt uppdrag

Regeringen har gett regioner i uppdrag att arbeta med kompetensförsörjning. Det innebär att tillhandahålla analyser och prognoser av privat och offentlig sektors behov av kompetens på kort och lång sikt, föra dialog med berörda aktörer om de behov som identifierats samt ge förslag på insatser som kan tillgodose behoven.

Särskilda fokusområden har också pekats ut av regeringen och innebär att regioner ska:

  • bidra till att etablera effektiva strukturer för validering på regional nivå
  • medverka i planeringen av regionalt yrkesvux
  • bidra till etablering av lärcentrum