Främja kvinnors företagande

Regeringsuppdraget Främja kvinnors företagande är nu avslutat. Syftet med programmet var att bidra till att skapa tillväxt och förnyelse i svenskt näringsliv genom att fler företag drivs och utvecklas av kvinnor.

Kvinnors företagande stärker SverigeTillväxtverket

Det är Region Hallands uppdrag att skapa en hållbar tillväxt i Halland. Kärnan i en hållbar tillväxt är att ekonomiska, sociala och miljömässiga faktorer är ömsesidigt beroende av varandra. Ekonomisk tillväxt är en förutsättning för utveckling. Men tillväxten är inte hållbar om den äventyrar miljön eller om välståndet inte fördelas rättvist. För att vara hållbar behöver politiken även resultera i en tillväxt i mänskligt kapital, exempelvis ökad hälsa, jämställdhet eller förbättrad utbildningsnivå. I Tillväxtstrategi för Halland 2014-2020  framhåller Region Halland att jämlikhet, jämställdhet mellan kvinnor och män och ett tolerant samhälle som ser mångfald som en tillgång är förutsättningar för att uppnå en hållbar tillväxt. Jämställdhet mellan kvinnor och män är därför viktiga delar av arbetet för ekonomisk tillväxt, konkurrenskraft och inkludering på arbetsmarknaden.

Främja kvinnors företagande har gett ökad tillgänglighet, synliggörande och klokare kommunikation

Region Hallands fokus för att främja kvinnors företagande ligger i strukturförändrande åtgärder. Ett omfattande arbete med att samla in kunskap, idéer och information om hur företagsstödet strategiskt och långsiktigt kan främja kvinnors företagande har gjorts och pågår kontinuerligt. En mängd aktörer i Halland är inblandade i detta arbete såsom samtliga kommuners näringslivskontor, ALMI, Winnet, Coompanion, Länsstyrelsen, Kultur i Halland, Högskolan i Halmstad, Alexanderssoninstitutet med flera.

I utformningen av Region Hallands nya rådgivningssystem, Timbanken, var jämställdhet och dess betydelse för en hållbar tillväxt en grundsten. I upphandlingen av konsulterna sattes skallkrav på att aktivt informera hur arbetet med jämställdhet ska utformas. Ett annat skallkrav var att samtliga konsulter var tvungna att genomgå utbildningen om jämställdhetens betydelse för en hållbar tillväxt, denna utbildning uppskattades av konsulterna och sågs inte som en belastning. Region Hallands erfarenhet är att upphandling är ett viktigt verktyg för att åstadkomma strukturförändring.

Timbankens uppföljningssystem är uppbyggt på flertalet mätbara variabler, däribland kön, så att vi hela tiden kan följa hur många kvinnor respektive män som nyttjar Timbanken. Viktigt för Region Halland som en regional tillväxtansvarig är även att kunna följa könsuppdelningen på kommunbasis, för att säkerställa att samtliga kommuner når ut till alla sina invånare.

Region Hallands ambition är att all statistik ska vara könsuppdelad. Region Halland har under 2014 arbetat och förändrat mallar för projekt och rapportering av projekt med syfte att säkerställa att externa aktörer också rapporterar in könsuppdelad statistik. Fokus för Region Hallands arbete med programmet har varit att det i största möjliga mån ska vara strukturförändrande och inte fungera som sidospår, utan skapa långsiktiga effekter. För att möta global konkurrens behöver Sverige, och Halland, ta vara på alla kompetenser, affärsidéer, affärsmodeller och branscher. Som ett resultat av programmet Främja kvinnors företagande lanseras under våren 2015 en nationell strategi för företagande på lika villkor.

Rapport

Rapporten "Jämställdhetsintegrering av det företagsfrämjande systemet i Halland" är Region Hallands bidrag till Tillväxtverkets kommande strategi om hur kvinnor och män ska kunna ta del av det företagsfrämjande systemet på lika villkor. Här presenteras bland annat hur Region Halland arbetar med att integrera programmet "Främja kvinnors företagande" i det ordinarie systemet. Rapporten är även en kunskapsbas till och en del i Region Hallands kommande plan för jämställd regional tillväxt.