En miljon för att främja företagande hos unga i Halland!

ANMÄLAN ÄR STÄNGD

Nu utlyser Region Halland medel för att öka ungas förutsättningar att starta eller utveckla företag. Med Ungdomsmiljonen skapas möjligheter för fler och växande företag i Halland och satsningen möjliggörs genom regeringens program Främja kvinnors företagande.

Utlysningen vänder sig till företagsfrämjare vilket innebär organisationer som stöttar idéer, entreprenörer och företagare i deras utveckling och tillväxt. I utlysningen prioriteras projekt som genomförs mellan privata och offentliga aktörer samt de som vänder sig till både kvinnor och män.

När fler företag drivs och utvecklas av kvinnor tas fler affärsidéer till vara och nya affärsmodeller utvecklas. Detta ökar möjligheterna till stärkt konkurrenskraft och hållbar ekonomisk tillväxt.

dekorationsbild

Genom regeringens program Främja kvinnors företagande utlyser Region Halland nu en miljon kronor med fokus på unga.I denna utlysning vill vi lägga särskilt fokus vid unga människor som vill utveckla och/eller starta företag inom de av Tillväxtverket och Region Halland prioriterade branscher:

 • Hälsa, vård och omsorg
 • Gröna näringar
 • Besöksnäringen
 • Kulturella och kreativa sektorn

Målgrupper, ansökan och rapportering

För nedanstående grupper finns alltså finansiering upp till 65 % att söka. Region Halland prioriterar dock projektansökningar som vänder sig till kvinnor och män.

 • Unga kvinnor som vill utveckla sitt företag och att företaget ska växa
 • Unga kvinnor som vill starta företag
 • Unga kvinnor som vill utveckla en innovativ idé 

Ansökningar ska vara Region Halland tillhanda senast 15 december 2013. Ansökningsblankett som ska användas finns till höger.

Tidigaste projektstart är den 1 januari 2014. Insatserna kan som längst pågå till 2014-11-15. Projektplanen ska omfatta tid för uppstart, genomförande och avslutning inom projektperioden.

Rapportering av projekt ska ske med avstämning till Region Halland månadsvis. Slutrapport ska vara Region Halland tillhanda senast den 30 november 2014.

Vem kan ansöka om medel?

Offentliga och privata organisationer samt bransch- och intresseorganisationer är välkomna att ansöka om medel. OBS! Medel kan inte användas som stöd till utveckling av eget företag eller som bidrag till start av näringsverksamhet. Vid frågor kring företagsfinansiering hänvisar vi till kommunernas näringslivskontor eller till ALMI företagspartner Halland ABFinansiering. Programmet ” Främja kvinnors företagande” finansierar upp till 65 procent av insatserna som är riktade mot kvinnor. 

Medfinansiering

Programmet Främja kvinnors företagande medfinansierar högst 65 procent av insatser riktade mot kvinnor. Resterande medfinansieras med egen finansiering och/eller annan medfinansiär. 

Deltagaravgift kan tas ut, vilket kan användas som en del av medfinansieringen. Max 20 procent av projektens insats mot kvinnor får utgöras av medfinansiering i annat än pengar, (t.ex. förvärvsarbete, lokaler, utrustning eller material). Denna medfinansiering ska redovisas genom specifikation eller intyg. Region Halland har ingen möjlighet att medfinansiera några projekt i denna satsning.

Övrig medfinansiering kan vara:

 • Eget arbete, som får vara högst 20 procent av den totala insatsen riktad motkvinnor och det får värderas till högst 220 kr/tim inklusive sociala avgifter.
 • Egen kontantinsats
 • Deltagaravgifter
 • Regionala utvecklingsmedel
 • EU-medel ( Redan beslutade EU-medel kan användas, dock finns inga nya EU-medel att söka i december 2013)

Mer information om EU-medel se länk till höger.

Bedömningskriterier vid prövning av projekt

Region Halland kommer vid prövning av ansökningar särskilt beakta:

 • Att insatserna är regionala och kan komma hela Halland till godo.
 • Att målgruppens behov eller efterfrågan kan påvisas 
 • Att projektet ska arbeta med väl avgränsade målgrupper, t ex nyblivna företagare, företagare i tillväxtfas eller unga som vill starta företag
 • Att projektledaren/organisationen har erfarenhet av företags- och innovationsutvecklingsfrågor. 
 • Att projektägaren innehar kompetens inom prioriterade områden eller införskaffar sådan kompetens, antingen genom samverkan eller via upphandling av externa tjänster. Inom projektorganisationen ska det också finnas genus- och jämställdhetskompetens.
 • Att projektägaren har kapacitet att genomföra projektet. Med kapacitet avses i det här fallet ekonomiska och administrativa förutsättningar, dvs att kunna ligga ute med kostnader i minst tre månader och ha tillgång till en projektadministratör.
 • Att det finns en plan för hur de kunskaper som projektet genererat integreras i  projektägarens ordinarie verksamhet

Utlysning: Internationalisering

Förutom ”ungdomsmiljonen” utlyser Region Halland medel inom:

 • Export/internationell handel

I första hand vänder utlysningen sig till företagsfrämjare, det vill säga organisationer som stöttar idéer, entreprenörer och företagare i deras utveckling och tillväxt. Medel kan inte användas som stöd till utveckling av eget företag eller som bidrag till start av näringsverksamhet.
Region Halland prioriterar projekt som vänder sig både till kvinnor och män och som genomförs i samverkan mellan privata och offentliga aktörer. Insatserna ska leda till att:

 • Lönsamheten i deltagande företag ökar.
 • Fler företag exporterar och expanderar, antingen genom att nyanställa, genom ökad omsättning eller genom affärsmässigt samarbete med andra företag.
 • Fler kvinnor startar tillväxtföretag

Målgrupper, ansökan och rapportering

För nedantående grupper finns finansiering upp till 65% att söka:

 • Kvinnoägda/ledda företag som vill bli framgångsrika på nya exportmarknader
 • Kvinnoägda/ledda företag som vill utveckla en exportstrategi
 • Kvinnoägda/ledda företag som vill komma i kontakt och träffa nya kunder och samarbetspartners i andra länder 
 • Kvinnoägda/ledda företag som vill växa genom internationell handel 

Region Halland prioriterar dock projektansökningar som vänder sig till kvinnor och män.
Ansökningar ska vara Region Halland tillhanda senast 15 december 2013. Tidigaste projektstart är den 1 januari 2014. Insatserna kan som längst pågå till 2014-11-15. Projektplanen ska omfatta tid för uppstart, genomförande och avslutning inom projektperioden.
Rapportering av projekt ska ske med avstämning till Region Halland månadsvis. Slutrapport ska vara Region Halland tillhanda senast den 30 november 2014. 

Bedömningskriterier vid prövning av projekt

Region Halland kommer vid prövning av ansökningar särskilt beakta:

 • Att insatserna är regionala och kan komma hela Halland till godo.
 • Att målgruppens behov eller efterfrågan kan påvisas 
 • Att projektet ska arbeta med väl avgränsade målgrupper.
 • Att projektledaren/organisationen har erfarenhet av företags- och innovationsutvecklingsfrågor. 
 • Att projektägaren innehar kompetens inom området eller införskaffar sådan kompetens, antingen genom samverkan eller via upphandling av externa tjänster. Inom projektorganisationen ska det också finnas genus- och jämställdhetskompetens.
 • Att projektägaren har kapacitet att genomföra projektet. Med kapacitet avses i det här fallet ekonomiska och administrativa förutsättningar, dvs att kunna ligga ute med kostnader i minst tre månader och ha tillgång till en projektadministratör.
 • Att det finns en plan för hur de kunskaper som projektet genererat integreras i  projektägarens ordinarie verksamhet

Medfinansiering

Programmet Främja kvinnors företagande medfinansierar högst 65 procent av insatser riktade mot kvinnor. Resterande medfinansieras med egen finansiering och/eller annan medfinansiär.

Deltagaravgift kan tas ut, vilket kan användas som en del av medfinansieringen. Max 20 procent av projektens insats mot kvinnor får utgöras av medfinansiering i annat än pengar, (t.ex. förvärvsarbete, lokaler, utrustning eller material). Denna medfinansiering ska redovisas genom specifikation eller intyg.

Övrig medfinansiering kan vara:

 • Eget arbete, som får vara högst 20 procent av den totala insatsen riktad motkvinnor och det får värderas till högst 220 kr/tim inklusive sociala avgifter. 
 • Egen kontantinsats
 • Deltagaravgifter
 • Regionala utvecklingsmedel
 • EU-medel ( Redan beslutade EU-medel kan användas, dock finns inga nya EU-medel att söka i 

Mer information om EU-medel se länk till höger.