Internationalisering

Den ökade mobiliteten över gränser av människor, kunskap, idéer, företagande och kapital ger möjligheter för tillväxt. För att ta del av de möjligheterna behöver människor, organisationer och företag i Halland ha goda kontakter med omvärlden.

En avsaknad av kompetens och kapacitet för internationali¬sering hos företag och det regionala stödsystemet kan bli ett hinder för ekonomisk tillväxt. Genom att skapa nya samarbeten och utbyten mellan människor och partners i Halland, nationellt och internationellt ökar kunskap och affärsmöjligheter för halländska företag på internationella marknader.

Eftersom vi konkurrerar om kompetens och kapital med andra delar av världen är det viktigt att vi har goda kontakter med omvärlden. Samtidigt som vi tar tillvara de kompetenser som människor med olika bakgrund kan tillföra vår arbetsmarknad och vårt samhälle. Enligt forskning ökar företag som anställer utlandsfödda sin export. Speciellt när det gäller välutbildade utlandsfödda som varit kort tid i Sverige. De har både språket, kunskapen om affärskulturen och nätverk som är viktiga16.

Därför finns det en betydande tillväxtpotential i att rekrytera utlandsfödda som ”kunskapsbro” till marknader i sina hemländer. Det gäller bland annat möjligheterna att nå nya marknader, förbättrade marknadspositioner, breddat rekryteringsunderlag, ökad kreativitet, bättre arbetsklimat och förbättrad image17.

Satsning på att attrahera internationell kompetens och arbetskraft parallellt med att vi bättre tillvaratar den internationella kompetens som redan finns här ökar sysselsättningen och motverkar en framtida brist på arbetskraft i Halland. Högskolan i Halmstads nationella och internationella utbyten och nätverk utgör en viktig resurs med möjligheter till samarbeten.

En bra internationell tillgänglighet liksom ökat internationellt utbud inom exempelvis utbildning och kultur gör dessutom Halland attraktivt för inflyttning både nationellt och internationellt