Beviljade projekt 2016

Utlysningen av projektmedel för att ta tillvara och stimulera initiativ och idéer för att möta samhällsutmaningar inom området regional utveckling är avslutad och Region Halland har beviljat medel till 17 utvecklingsprojekt.

Utlysningen vände sig till aktörer – offentliga, ideella och privata organisationer samt bransch- och intresseorganisationer som på olika sätt verkar eller vill verka inom området regional utveckling i Halland. Totalt har 59 projektansökningar inkommit från ett fyrtiotal organisationer. Det stora intresset gjorde att Regionstyrelsens tillväxtutskott valde att skjuta till ytterligare 1,3 mnkr till utlysningen, utöver de 5 miljoner som beviljades initialt.
 
Tillväxtstrategin som ram för projekten
Samtliga av de beviljade projekten ligger inom ramen för Hallands Tillväxtstrategi 2014-2020 med målsättning att Halland ska vara en mer attraktiv, inkluderande och konkurrenskraftig region.

Enligt Dag Hultefors, ordförande i regionstyrelsens tillväxtutskott har projektansökningarna har hållit hög kvalitet och konkurrensen varit hård. Dag menar att  det är glädjande att 17 utvecklingsprojekt nu kommer att bidra till en hållbar tillväxt samt till att Halland blir en mer konkurrenskraftig, attraktiv och inkluderande region.


Följande projekt har beviljats medel:
Accelererade möjligheter till integrering - ABF Sydhalland
Det framtida lantbruket - Högskolan i Halmstad
Det Spelar Roll i Halland - Sverok Väst
Doula och kulturtolk - Studieförbundet Vuxenskolan
En god start - UF företagande för alla - Ung företagsamhet i Hallands län
En ny modell för integrationsarbete i läsecirklar vid biblioteken - Högskolan i Halmstad
Hallifornia - Marknad Varberg, Varbergs kommun
Integration i Förening - Studieförbundet Vuxenskolan
JÄMT samtal om jämställdhet - Studieförbundet Vuxenskolan
Mantor - Varbergs kommun
Mat, måltid och inkludering – Hushållningssällskapet
Mentorskap för integration - Falkenbergs kommun
Pilot för kulturhus för inkludering - Dramalogen, Halmstad kommun,
Pojkars och flickors resultat utifrån värdegrunds och ledarskapsperspektivet - Högskolan i Halmstad
Rulltrappan - Knopster ekonomisk förening
Social Innovation Halland – Coompanion
Öppna företag - Öppna företag ideell förening