Livsmedelsprogram för Halland

Efter ett omfattande dialogarbete och andra insatser, finns nu ett Livsmedelsprogram för Halland.  Huvudsyftet med programmet är att skapa bästa möjliga förutsättningar för en fortsatt positiv utveckling inom livsmedelssektorn i Halland. Initiativtagare är Region Halland och Länsstyrelsen i Halland. Ett flertal parter i den halländska livsmedelskedjan har varit engagerade och aktivt drivit på. På nationell nivå finns också en Nationell Livsmedelsstrategi som också kommer att kopplas till det regionala utvecklingsarbetet inom livsmedelssektorn i Halland. 

 

Det halländska programmet är en öppen och långsiktigt pågående kreativ process som påbörjades med ett uppstartsmöte i augusti 2016 följt av ytterligare tre möten. Intresset att delta i processen har varit stort med ett 50-tal medverkande på varje möte. Ett fortsatt brett engagemang och handlingskraft från parterna i den halländska livsmedelskedjan är viktiga ingredienser för att nå framgång och konkreta resultat. 


I processen har gemensamma målbilder och visioner tagits fram. I ett nästa steg har förslag på insatser och prioritering av fyra tematiska insatsområden utarbetats. Flera nya samarbeten och initiativ har redan startats med utgångspunkt från programmet och insatsområdena. Ta del av programmet i PDF till höger på denna sida.


På programmet hemsida finns ytterligare information http://arenagrontillvaxt.se/livsmedelsprogram/

Region Halland ser detta som en del i det regionala utvecklingsarbete där livsmedel ingår i styrkeområdet grön tillväxt i ”Tillväxtstrategi för Halland 2014-2020”.