Rapporter

Skolan är en angelägenhet för hela samhället. Här presenteras ett par rapporter och studier som diskuterar skolans roll idag och synen på skola - entreprenörskap.

Strategi för entreprenörskap (PDF-dokument, 556 kB) inom utbildningsområdet kom i maj 2009. I denna beskriver regeringen varför entreprenörskap är viktigt såväl för att ge kunskaper till den som vill starta och driva företag som för att stimulera ungas kreativitet. För närvarande planeras omfattande reformer av skolan och högskolan och strategin innehåller elva konkreta åtgärder för att stimulera att entreprenörskap genomsyrar utbildningen.

Entreprenörskap & skolan är en undersökning från Forum för småföretagsforskning om, och i så fall hur, entreprenörskap har översatts när det har introducerats i skolans värld.

Skola 2021 - Framtidens kunskap, skola och lärande är en studie kring framtidens kunskap, skola och lärande genomförd av Kairos Future AB. Rapporten visar att en av de största utmaningarna för skolan är att ta hjälp av ny teknik och nya kommunikationsmönster för att utveckla pedagogiken och göra undervisningen mer stimulerande.

Lärare om företagsamhet presenterar lärares, skolledares och lärarstudenters attityder till entreprenörskap och hur de ser på att utveckla elevers företagsamhet. Baserad på en intervjuundersökning med drygt 700 personer.

Entreprenörskap i stort och smått innehåller lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet. Lärdomarna har genererats i cirka ett hundratal projekt som bedrivits åren 2005-2008. Boken handlar om hur man kan arbeta för att införa entreprenörskap i utbildningssystemet, hur man skapar en bättre rådgivning och hur man arbetar fram regionala strategier för att främja entreprenörskap.

EU's nyckelkompetenser I detta dokument definieras de åtta nyckelkompetenserna samt vilka "väsentliga kunskaper, färdigheter och attityder" som kännetecknar dessa.