Skrifter

Här har vi samlat tips på många spännande skrifter som beskriver det företagsamma lärandet, både teoretiskt men också praktiskt. De flesta av tipsen innehåller även konkreta exempel på hur det företagsamma lärandet kan ta sig uttryck.

Sedan maj 2009 finns det en nationell Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet.

I Halland har vi arbetat med företagsamhet och entreprenörskap i skolan i många år, och området står även inskrivet i det regionala tillväxtprogrammet 2007-2010. Läs om några exempel på företagsamt lärande i Halland i skrifterna Från Kullavik till Skottorp och Från Pölagården till Vallberga.

I en serie om fyra böcker från Forskningscentrum Företagsamt Lärande, lärarutbildningen vid Umeå Universitet, lyfts olika tankar och idéer om det företagasamma lärandet. Företagsamt lärande och ledarskap riktar sig till skolledare och politiker, Företagsamt lärande i lärarutbildningen vänder sig till just lärarutbildningen men fungerar också som kompetensutvecklingsmaterial för yrkesverksamma lärare. Företagsamt lärande och arbetsliv är skriven till den omgivande världen: företagare, näringsliv och närsamhälle. Företagsamt lärande i teori och praktik vänder sig till både lärare och elever. Även om böckerna kan tyckas ha en specifik målgrupp kan alla med fördel läsas av alla som befinner sig i skolans värld, eller är intresserade av att stötta barn och ungdomars utveckling till att bli ansvarstagande, kreativa och entreprenöriella medlemmar i samhället. Företagsamt Halland använder sig av flera av författarna i kompetensutvecklingsinsatserna i det ESF-finansierade projektet Företagsamt Lärande i Halland.

En klassiker på området är Aha! Företagsamt lärande!. Som komplement till boken finns även ett par program från UR som bör finnas på en AV-central nära dig.

I en annan klassiker, Så tänds eldsjälar, presenteras erfarenheterna av att arbeta med entreprenöriellt lärande i en skola i Sunne. Hur eleverna själva upplevt arbetssättet beskrivs med deras egna ord i Påtända osläckbara själar.

Fler tankar, erfarenheter och konkreta exempel beskrivs i Entreprenörskap i skolan från Östergötland, e-boken från Västernorrland samt av Teknikföretagen i Goda Exempel. För dig som arbetar i förskolan kan Entreprenörskap i förskolan från Västerås och Önsketanken från Region Gävleborg vara av särskilt intresse.

Det företagsamma lärandet öppnar gärna dörren på glänt ut mot omvärlden som helhet. Med Utomhuspedagogik kan man ta tillvara på de möjligheter som finns omedelbart utanför skolans dörrar.

Utomhus, men även inomhus, kan man också ägna sig åt Äventyrspedagogik som på ett spännande sätt tar sig an de personliga kompetenser vi alla måste träna för att längre fram kunna ta steget fullt ut isamhället.

Med hjälp av Storyline kan barnen och eleverna, individuellt eller i grupp, utifrån sina egna förutsättningar bearbeta förståelsen för olika företeelser och också formulera frågor som utmanar till att ta reda på mer.

Vi är alla olika och fungerar bäst under olika betingelser. Med hjälp av Lärstilar kan jag inte bara hitta de olika sätt mina elever fungerar bäst på, utan även lära känna mig själv och mina kollegor ännu bättre.

Det företagsamma lärandet utvecklas inte bara i Halland. Företagsamt lärande i Sverige innehåller länkar till andra både pågående och avslutade projekt runtom i landet.