STEPS

STEPS, Strategiskt Entreprenörskap i skolan, är ett EU-finansierat socialfondsprojekt som drevs mellan februari 2011 och januari 2013 av Region Halland tillsammans med de fyra kommunalförbunden i Västra Götalandsregionen, med totalt ca 2400 deltagare. Syftet har varit att öka förutsättningarna för att skapa en entreprenöriell, företagsam och jämställd skola, som bättre speglar arbetslivets behov och förutsättningar. Detta har skett genom verksamhets- och organisationsutvecklande insatser.

Entreprenörskap i skolan – en långsiktig process

STEPS i Halland har genomförts i en stark tradition av skolutvecklingsinsatser med entreprenöriella förtecken. Sedan 2005 har Region Halland deltagit i, eller själva ägt, flera stora projekt med syfte att utveckla och stärka ett entreprenöriellt förhållningssätt i de halländska skolorna.

Alla kommuner har varit engagerade

Alla de halländska kommunerna deltog i projektet. Totalt var ungefär 600 pedagoger, studie- och yrkesvägledare samt rektorer anmälda, från förskola till vuxenutbildning. Tillsammans med varje enskild enhet gjordes en nulägesbeskrivning där specifika behov och önskemål kom fram, vilka sedan låg till grund för en individuell utbildningsinsats. I Halland fick sju olika utbildningsaktörer uppdrag att matcha skolornas önskemål.

Tankar om framtiden...

I projektets slutskede har vi blivit inbjudna till majoriteten av de halländska utbildningsförvaltningarna och delat med oss av våra erfarenheter och tankar och också blickat framåt. Vad händer nu, hur förvaltar man de erfarenheter som gjorts på deltagande skolor, hur låter man arbetet spilla över till fler skolor? Viket ledarskap krävs för att leda entreprenöriella medarbetare och driva entreprenöriellt förändringsarbete? När det gäller skolutveckling i riktning mot en mer entreprenöriell skola har STEPS varit en energikick - själva utvecklingsarbetet är en process som vi nu hoppas fortsätter.

Jag har kommit till insikt att framtiden tillhör våra barn och vårt uppdrag är att ge dem verktyg för att hantera det som komma skall.