Nätverk

Strategisk grupp skola/utbilning

Nätverket träffas ca fyra gånger per år och arbetar med kommunövergripande utbildningsfrågor. I nätverket ingår förutom förvaltningscheferna även Regionala utvecklingscentrum vid Högskolan i Halmstad (RUC).

Utvecklingsansvariga

RUC ansvarar för detta nätverk som kallas Samrådet. Samrådet arbetar med aktuella utvecklings- och kvalitetsfrågor inom utbildningsområdet. Region Halland ingår som en medlem då RUC och Region Halland i möjligaste mån försöker samordna sina resurser för att stötta utvecklingsarbete inom skolan.

Gymnasiechefer

Gymnasiecheferna träffas regelbunder under året och arbetar med gymnasiesamverkansavtalet samt flera angränsande frågor.

Lärcentra och vuxenutbildning

Nätverket arbetar med aktuella frågor inom vuxenutbildning i regionen. Exempel på detta är samverkansavtalet för vuxnas lärande och behovsinventering av arbetsmarknaden.

Antagningsansvariga

De antagningsansvariga för gymasieintagningen i Halland träffas som en del i arbetet med gymnasiesamverkansavtalet.

Gymnasieekonomer

Gymnasieekonomerna träffas som en del i arbetet med gymnasiesamverkansavtalet. Ekonomerna diskuterar den gemensamma modellen för interkommunal ersättning och bidrag till de fristående skolorna som är en del av avtalet.

Särskoleansvariga

De särskoleansvariga i Halland träffas ca två gånger per år och har sitt fokus på att utveckla inkluderingen mellan särskolan och den ordinarie skolan.