Pojkar och flickors lärande

Syftet med projektet har i huvudsak varit att analysera, och försöka förstå, orsaker till skillnader i pojkars och flickors lärande, skolresultat och välmående. Samt att, utifrån vad forskning och beprövad erfarenhet säger, komma med förslag på vad som kan behöva göras och/eller utvecklas.

Rapporten inleds med ett beskrivande avsnitt Könsskillnader i skolan – statistik, resultat och välmående, med allmän statistik och samlad kunskap om könsskillnader i skolan. De tre avsnitt som sen följer har ett mer specifikt riktat fokus mot Långsiktigt och hållbart arbetet med språk, läs- och skrivutveckling, Maskulinitetsnormer och förväntningar och Systematiskt kvalitetsarbete och forskningsbaserat arbetssätt. Avslutningsvis presenteras, och resoneras kring, förslag på utvecklingsområden.

Här kan du läsa rapporten. (PDF-dokument, 441 kB)