GPS - Halländsk vägledning i världsklass

GPS Halland är ett samverkansprojekt mellan de halländska kommunerna och Region Halland och handlar om vägledning som hela skolans ansvar. Projektet finaniseras av Europetiska socialfonden och är inne i en analysfas. Genomförandefasen börjar i augusti 2017.

Mål

• Skapa nya tankesätt och hitta nya metoder kring studie- och yrkesvägledning där kommunerna lär sig av varandra och hittar effektiva verktyg så att det skapas långsiktiga strukturförändringar i organisationerna.
 

• Nya mötesplatser och samverkansformer, framför allt mellan skola och arbetsliv, ska identifieras och vid behov initieras.
 

• Deltagarna i projektet ska få tillgång till samma kunskapsbas så att man arbetar utifrån en gemensam bild. Detta i sin tur ska leda till ett förändrat tankesätt kring vikten av att göra studie- och yrkesvägledningen till hela skolans ansvar.
 

• Genom ett aktivt synliggörande av könsstereotypa val och normer ska ett förändrat tankesätt leda till att all personal i skolan bidrar till att ungdomar kan göra väl underbyggda val under hela sin skoltid.

Målgrupp
Pedagoger, Studie- och yrkesvägledare och skolledare.

Tidplan
Projekttid är 2 år med projektstart den 1 februari 2017.

Organisation
Projektägare är Falkenbergs kommun och projektet drivs i samarbete med övriga kommuner i halland samt Region Halland.

Kontakt
Helena Johansson
Helena.johansson@falkenberg.se