Barn, unga & familj

Staten och Sveriges kommuner och landsting (SKL) har ingått en överenskommelse för stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänstens område. I denna överenskommelse finns en nationell satsning på regionala processledare inom den sociala barn och ungdomsvården för att driva förbättringsarbete.

Målet är att bygga upp en långsiktigt hållbar struktur för utveckling, spridning och implementering av kunskap inom socialtjänsten och angränsande områden inom hälso- och sjukvården i samarbete med uppbyggnaden av den regionala stödstruktur som påbörjats i länet.

Strukturerna fungerar som:

• Stöd i systematiskt förbättringsarbete

• Kompetenscentrum

• Kanal för samverkan/verksamhetsnära stöd (projekthandledning, utbildning, systematisering av ny kunskap, praktiknära forskning, metodstöd, stöd i att utvärdera, implementera riktlinjer mm)

Tre utvecklings/förbättrings områden kan urskiljas


1. Struktur för gemensam, långsiktig, systematisk utbildning/kompetensplanering samt upphandling och genomförande.

2. Utvecklings och utvärderingsprojekt

• Uppföljning/metodutveckling av placerade barn med deltagande i nationellt utvecklingsarbete

• Skolsatsning för placerade barn

• Samverkan barnhälsovård o socialtjänst

• Samverkansavtal i länet

• Upphandling HVB

3. Stöd till nätverk