Familjehemsplacerade barns skolgång

Utvärdering av skolsatsningar för familjehemsplacerade barn

Inom ramen för BOU-satsningen har Region Halland utvärderat skolsatsningar i Halmstad och Falkenbergs kommun. Syftet med utvärderingen har varit att, under projektets gång, utvärdera hur man förhåller sig till de uppsatta målen:

  • Att barn i familjehem får samma möjlighet till god utbildning som andra barn
  • Att samarbetet mellan föräldrarna, familjehemmen, socialtjänstens handläggare och skolans personal, för de utvalda barnen, skapar förutsättningar att lyckas i skolan i enlighet med sin kapacitet.

Rapporten "Det dippar när inte samverkan fungerar" och alla bilagor finns i högerkolumnen.

Under 2015 gjordes en treårsuppföljning av skolsatsningarna, där det beskrivs hur kommunerna arbetar med frågan, hur det har gått för de barn som var med och inom vilka områden det behövs mer regional samverkan. Rapporten "Alla barn har rätt att lyckas i skolan" finns i högerkolumnen.