Utbildningsdag

Den 1 december 2011 deltog chefer och politiker i Halland i en utbildningsdag kring evidensbaserad praktik.

En dag om Evidensbaserad praktik

 Bakgrunden till dagen var regeringens nationella satsning på att stärka kunskapsutvecklingen inom socialtjänsten och angränsade hälso- och sjukvård. Syftet med dagen var att få en bild av hur vi arbetar med detta i Halland. Dagen innehöll föreläsningar kring evidensbaserad praktik samt presentationer av exempel på regionalt arbete som bedrivs för att stärka kunskapsutveckling.

Per Albinsson, SKL och Region Halland inledde dagen med att berätta om de nationella intentionerna samt arbetet i Halland.

Under dagen föreläste Anders Bergmark, professor i socialt arbete vid Stockholms universitet och aktuell med boken Evidensbaserad praktik – teori, kritik, praktik.

Kerstin Färm, forskningsledare vid Regionförbundet Örebro och en av författarna till boken Att leda evidensbaserad praktik föreläste på temat Att motivera personal i arbetet med evidensbasera praktik.

Under dagen presenterades tre exempel på arbetet i Halland. Roger Kindberg berättade om Kvalitetsregister som verktyg för kunskapsutveckling. Maija-Liisa Ylikiiskilä föreläste under rubriken Hur gör man rätt från dag ett? En lokal idé blir en nationell angelägenhet och Åsa Claesson redogjorde för arbetet med Kunskap till praktik under rubriken Nationell satsning för implementering av nationella riktlinjer.