Personer med funktionsnedsättning

En ny överenskommelse mellan staten och Sveriges kommuner och landsting (SKL) vid namn Stöd för en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten har slutits för 2014. I det regionala utvecklingsarbetet omfattar den verksamhetsområdet stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Samma utvecklingsområden gäller som förra året. 

Tre utvalda utvecklingsområden
Regionen och kommunerna har ansökt om och beviljats statliga medel för att initiera ett långsiktigt utvecklingsarbete inom verksamhetsområdet där följande tre prioriterade utvecklingsområden har valts ut:

1. Förstärkt delaktighet och inflytande för barn och unga med funktionsnedsättning
Målsättningen inom detta område ska vara att utifrån det lokala utgångsläget förbättra delaktigheten och inflytandet för barn och unga med funktionsnedsättning. Arbetet ska utgå från bl a material som tagits fram av Handisam, BO och Socialstyrelsen.

2. Förstärkt brukarmedverkan
Målsättningen för detta arbete är att det ska skapas strukturer och processer för medverkan och inflytande och att detta kopplas till relevanta besluts- och verksamhetsprocesser. Arbetet ska bland annat utgå från den vägledning för brukarmedverkan som Socialstyrelsen tagit fram. Arbetet ska samordnas med andra pågående initiativ för brukarmedverkan.

3. Initiera, genomföra och utveckla systematisk uppföljning
Målsättning med arbetet ska vara att initiera, genomföra och utveckla den systematiska uppföljningen, samt skapa strukturer och processer för systematisk uppföljning och att resultaten av dessa kopplas till relevanta besluts- och verksamhetsprocesser.