Friare val av hjälpmedel

Fritt val av hjälpmedel är ett nytt sätt att förskriva hjälpmedel som flera landsting infört eller håller på att införa. Syftet är att de som använder hjälpmedel ska få ökat inflytande och delaktighet vid valet av hjälpmedel.

Bakgrund

2007 gav regeringen Hjälpmedelsinstitutet (HI) i uppdrag att samordna genomförandet av en treårig försöksverksamhet av Fritt val av hjälpmedel för personer med funktionshinder. Syftet var att pröva hur den enskilde kan ges ökad möjlighet att själv välja hjälpmedel. Många landsting och kommuner inför nu fria val av hjälpmedel.

Slutrapport

Slutrapporten för friare val av hjälpmedel färdigställdes den 17 december 2014 efter att ha behandlats i taktisk grupp för funktionsnedsättning samt strategisk grupp som representerar kommuner och Region Halland.

"Friare val av hjälpmedel" har sin utgångspunkt i att förskrivare av hjälpmedel bedömer att vissa individer själva kan köpa och sköta sitt/sina hjälpmedel. Brukaren får ett komplement till den ordinarie förskrivningsprocessen, en voucher/rekvisition på det belopp motsvarande den kostnad som en liknande modell av det aktuella hjälpmedlet skulle ha beräknats till vid en ordinarie förskrivningsprocess.

Regionkontorets bedömning är att Halland har goda förutsättningar för att en modell med friare val av hjälpmedel kan fungera väl, liksom få ett bra utfall när det gäller hjälpmedel som kan köpas av brukaren själv. Efter en översyn på Hjälpmedelscentrum har man sett att produktområdena för start i Halland är hörseltekniska hjälpmedel, samt förflyttnings hjälpmedel. Ett eventuellt införande av modellen medför ingen ändring eller tillägg i samverkansavtalet.

Regionfullmäktige beslutade den 17 juni 2015 att fastställa modellbeskrivning samt implementering av Friare val av hjälpmedel under förutsättning att samtliga kommuner fattade likalydande beslut, godkände modellen Friare val av hjälpmedels innehåll och beskrivning, godkände implementeringsplanen, samt gav den Gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel i uppdrag att genomföra modellen enligt föreslagen plan för implementering.
 
Ärendet skickades sedan ut på remiss till alla kommunfullmäktigeförsamlingar i regionen, och under hösten 2015 kom svaren in (sista svar kom in den 19 november 2015). Alla kommunfullmäktigeförsamlingar ställde sig inte bakom Region Hallands förslag till modell samt implementeringsplan, vilket innebar att modellen inte kunde implementeras.