Kunskap till praktik - utveckling av missbruks- och beroendevården i Halland

Kunskap till praktik är ett nationellt projekt som finansieras med statliga medel genom SKL (Sveriges kommuner och landsting). Hallands län har deltagit i projektet sedan 2009.

Mål

Målet är att brukare ska få bästa möjliga vård och stöd när motivationen finns. Den vård och det stöd som erbjuds ska utgå från Socialstyrelsens nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård och annan aktuell kunskap.

Insatserna ska dessutom vara samordnade mellan huvudmännen och ingå i en sammanhängande vårdkedja, och brukarna ska ha inflytande över insatserna.

Projektets innehåll

Inom ramen för Kunskap till praktik kommer följande att genomföras 2012:

• Nationell baskurs – riskbruk, missbruk och beroende, 4 heldagar

• Fördjupningsutbildningar inom sex olika områden: Missbrukspsykologi, riskbruk, missbruk, beroende och graviditet, kartläggning, bedömning och uppföljning, riskbruks-, missbruks- och beroendelära, Insatser och behandling vid riskbruk, missbruk, beroende och samsjuklighet, Juridik, missbruk och beroende

• Stöd till lokala styrgrupper och framtagande av gemensamma lokala styrdokument för berörda huvudmän, med utgångspunkt i den framtagna länsövergripande överenskommelsen för missbruks- och beroendevård i Halland

• Stöd till brukarmedverkan och Brukarrådet i Halland (missbruk och beroende). Stöd till arbetet med brukarstyrd brukarrevision (läs rapport) (PDF-dokument, 355 kB)

• Kvalitativ uppföljning av mångbesökare inom missbruks- och beroendevården i samarbete med FoUU Halland och FoU Södertörn (läs rapport) (PDF-dokument, 1,8 MB)

• Dialogmöten mellan tjänstemän och politiker

• Implementering av modeller för stöd i föräldrarollen inom missbruks- och beroendevården

Organisation

Kunskap till praktik leds av en styrgrupp med representanter från länets kommuner, närsjukvård och psykiatri.

Nationellt kommer Kunskap till praktik att förlängas 2011-2014 med uppdrag att förbättra situationen för barn som växer upp i familjer med missbruk samt utveckla stöd i föräldraskapet till personer med missbruk eller beroende. Hallands län har ingått överenskommelse med SKL om att delta i det fortsatta projektet, som avser implementering av modeller för stöd i föräldrarollen inom missbruks- och beroendevården. Arbetet påbörjas i februari 2012.

Processledare Åsa Claesson