Regional samverkan

Sedan våren 2010 har ett utvecklingsarbete skett rörande nya former för en regional styrprocess inom socialtjänsten och angränsande hälso- och sjukvård. En modell är beslutad och den utgör i sig en beskrivning av den regionala stödstrukturen för samverkan och kunskapsutveckling i Halland inom det aktuella området, se bild.

Den regionala samverkan inom respektive programområde bedrivs på strategisk, taktisk och operativ nivå:

 - Den strategiska nivån ansvarar för uppdragsbeskrivningar, resursfördelning och uppföljning.

- Den taktiska nivån ansvarar för planering och att utvecklingsplanen genomförs.

- Den operativa nivån ansvarar för det praktiska genomförandet.

Denna modell har gett en tydligare struktur för regional samverkan inom socialtjänsten och angränsande hälso- och sjukvård.  regional stödstruktur