Arbetsformer

Vi använder olika typer av arbetsformer i vår verksamhet, vilka presenteras här nedan.

Utredningar, kartläggningar och utvärderingar

- för att utveckla kunskaper inom våra olika verksamhetsområden

Arbets- och styrgrupper utifrån regional stödstruktur

- för ökad dialog och regional och kommunal samverkan

Konferenser, utbildningar, föreläsningar och seminarium

- för kunskapsspridning, kompetensutveckling och diskussion

Nätverk

- för erfarenhets- och kunskapsutbyte samt samverkan

Dialog- och sökkonferenser

- för ökad kommunikation och deltagande hos medverkande personer, vid exempelvis förändringsarbete

Handledning och rådgivning