PRIO psykisk ohälsa

PRIO psykisk ohälsa - plan för riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2012-2016 är regeringens satsning för att åstadkomma konkreta och varaktiga förbättringar för personer med psykisk ohälsa.

Handlingsplan som riktar sig till särskilt utsatta grupper
Handlingsplanen ska genom att lyfta fram ett antal strategiska prioriterade områden och därtill kopplade insatser utgöra en grund för regeringens arbete på området under perioden 2012-2016. Planen består av ett antal åtgärder som riktar sig till grupper som särskilt riskerar att drabbas av psykisk ohälsa samt insatser för att förbättra situationen och bidra till återhämtning för personer med psykisk ohälsa.

Syftet är att genom stöd till strategiska insatser inom vård och omsorg skapa förutsättningar för ett långsiktigt förändringsarbete som kan ge hållbara vinster för framtiden.

En av de centrala beståndsdelarna i handlingsplanen är en bred överenskommelse med Sveriges Kommuner och Landsting eftersom det är kommunerna och landstingen som är huvudansvariga för vården och omsorgen till personer med psykisk ohälsa.

Länk till SKL om nationella samordningen av Psykiatriområdet   

Länk till nationellt uppdrag Psykisk hälsa