Integrerad psykiatri vård- och stödsamordning

Inom ramen för den regionala samverkans- och stödstrukturen har ett länsgemensamt utvecklingsarbete startat utifrån rekommendationerna i de nationella riktlinjerna, Psykosociala insatser vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd. I vilken både de halländska kommunerna och hälso- och sjukvården är involverade. Ett sådant område är utveckling av integrerade arbetsformer och metoder. SKL stödjer ett sådant utvecklingsarbete.

Integrerad psykiatri som metodprogram i kombination med vård- och stödsamordning och resursgruppsarbete har fått starkt genomslag i Sverige och anses idag som en gångbar som en modell för samhällsbaserad psykiatrisk vård.

Modellen har idag flera olika namn, Integrerad psykiatri, Vård- och stödsamordning med resursgruppsabete, Resursgrupps-ACT/ RACT . I grunden så utgår samtliga från samma fem olika grundelement:
• Individfokus med brukaren i centrum för sin egen behandling och rehabilitering.
• Vård- och stödsamordnare som funktion.
• Integrerad psykiatri som metodprogram.
• Samverkan genom resursgruppsarbete.
• Samhällsbasering genom inkludering av brukarens privata nätverk och arbete med brukaren i den miljö och situation som denne befinner sig i.

Under 2014 att genomfördes en förstudie, för att ta fram förslag och underlag till hur integrerade arbetsformer och metoder skulle kunna utvecklas i Halland för personer med omfattade eller komplicerad psykiatrisk problematik. Utifrån förstudien (PDF-dokument, 654 kB) beslutade Taktisk grupp Psykiatri i Halland att en övergripande regional utbildning i vård- och stödsamordning skulle genomföras.