Rätt vård- och omsorgsnivå

Som en del i den regionala satsningen ”Sammanhållen vård och omsorg för äldre i Halland” har arbetsmaterialet ”Rätt vård- och omsorgsnivå för Anna och Lars” tagits fram av en projektgrupp bestående av representanter från Hallands sjukhus, Vårdval Halland, Ambulanssjukvården och de halländska kommunerna.

Rätt vård- och omsorgsnivå

Det finns inte en enskild åtgärd som är lösningen på de problem som finns för att ge de mest sjuka äldre den vård och omsorg de behöver. Det krävs fler samverkande åtgärder. Fokus för det fortsatta arbetet under 2014 är att genomföra/testa en del av de åtgärder som bör göras i Halland för att kunna ge vård och insatser på rätt nivå.

Flera delprojekt som samarbetar mot gemensamma mål

Under 2014 drivs fem olika delprojekt inom ramen för "Rätt vård- och omsorgsnivå": Läkarmedverkan i hemsjukvården, Riktlinjer och beslutsstöd vid SVP/SIP, Trygg hemgång, Analysarbete samt Anhörigstöd och förstärkt samverkan för demenssamordnare. Mer information om dessa hittar du i vänsterspalten och vi kommer att fylla på efter hand som delprojekten kommer igång. Delprojekten jobbar alla mot det gemensamma målet att de mest sjuka äldre i Halland ska få vård och omsorg på rätt nivå.