Samordnad vårdplanering – vårdplanering inför utskrivning

Samordnad vårdplanering görs för de patienter som har nytt eller förändrat behov av insatser för vård och omsorg efter inskrivning på sjukhuset, oavsett patientens ålder, boendeform eller insatsernas omfattning efter utskrivning.

Vårdplanering är ett möte där patienten och eventuellt patientens närstående träffar personal från närsjukvården, kommunen och sjukhuset och samtalar kring vilket behov av stöd som finns efter utskrivning från sjukhuset.

Planeringen kan till exempel handla om personlig omvårdnad, mediciner och behov av träning och hjälpmedel. Målet är att patienten ska kunna gå tillbaka till ett så självständigt liv som möjligt efter sjukhusvistelsen.

När patienten lämnar sjukhuset får hen med sig en plan där det framgår hur den fortsatta vården och omsorgen planeras.

Syftet med vårdplaneringen är att:

  • patienten/vårdnadshavare ska delta i planeringen av den framtida vården. Närstående ska även ges möjlighet att delta i planeringen om patienten inte motsätter sig detta.
  • patientens behov av trygghet, kontinuitet och säkerhet tillgodoses
  • vård- och omsorgspersonal kan ta del av rätt information
  • planera för fortsatta vård-, omsorgs- och rehabiliteringsinsatser efter utskrivning