Om Språkstart Halland

Alla barn har rätt till ett språk! Språkstart Halland är en satsning som riktar sig till små barn och vuxna i deras närhet, för att tidigt stimulera språkutveckling. I denna satsning ska kommunerna och Region Halland samverka för att på olika sätt nå familjer med inspiration och information.

Språkstart Halland är ett nämnds- och sektorsövergripande arbete som handlar om hälsa och ett långsiktigt hållbart samhälle. Satsningen handlar om tal, språk och kommunikation.

Region Halland har avsatt medel för att tillsammans med Hallands kommuner driva och samordna små barns språkutveckling. Satsningen startarde under 2017 med förankring och konkret utformning av arbetet. Utåtriktade aktiviteter startade under 2018.

Illustration av Stina Wirsén.

Familjen är viktigast!

Språkstart Halland kommer innehålla olika aktiviteter. Grundläggande är möten i hemmiljö då familjerna får besök av en språkstartare* och erbjuds ett språkpaket med material och lustfylld inspiration till att tala, rimma, ramsa, sjunga och leka tillsammans. Hembesöket upprepas och det genomförs av bibliotekarier, vilket i tidigare projekt visat sig vara ett bra sätt att nå hela familjen på. Barn och vuxna bjuds även in till biblioteket.

*Språkstartaren är anställd av biblioteket och kan ha bakgrund som exempelvis bibliotekarie eller förskolepedagog.

Att investera i barns utveckling är en viktig väg till social hållbarhet och minskade skillnader i hälsa. [---] De första åren i ett barns liv har stor påverkan på framtida hälsoutveckling. Tidiga och samordnade insatser från samhället kompenserar och utjämnar konsekvenserna av olika förutsättningar. Positiva eff ekter kan ses under en lång tid.” [Tillväxstrategi för Halland 2014-2020, sid. 38]

Kan Språkstart Halland göra skillnad?

Ja, denna satsning bygger på lång och bred erfarenhet och forskning. Inom Region Halland har bibliotek och barnhälsovård samarbetat i flera olika projekt under mer än tio år, som alla syftat till att stärka små barns språkutveckling. Personal i både kommunerna och i regionen har varit involverade i tidigare satsningar. De tidigare projekten har väckt stort intresse i Halland, hos lokala nämnder, i folkhälsoråd och har även varit anledning till fullbokade nationella konferenser.

Att metoderna fungerar bekräftas av flera utvärderingar och av kunskapsöversikten Dags att höja ribban!? (Rydsjö, 2012), som innehåller en sammanställning och analys av resultat från svenska och internationella projekt och aktuell internationell forskning.

Språkstart Halland är ett nämnds- och sektorsövergripande arbete som handlar om hälsa och ett långsiktigt hållbart samhälle. Satsningen handlar om tal, språk och kommunikation.

Genom att bilda språkstartgrupper i deltagande kommuner, där bland andra bibliotek, barnhälsovård, förskola och logopedi representeras, säkerställer vi tvärsektoriell kompetens i satsningen.

Vi arbetar med Språkstart Halland:

Maria Ehde Andersson, processledare, expert och ansvarig för innehåll.

Cinna Svensson, processamordnare, ansvarig för material och avtal.

Gerd Almquist Tangen, hälso- och sjukvårdsstrateg – barnhälsovårdsutvecklare.

Maria Ehrenberg, avdelningschef Regionbibliotek Halland.

Kontaktpersoner i kommunerna

Språkstart Halland - Hylte 

Språkstart Halland - Halmstad

Länka till startsidan för Språkstart Halland

Använd den här länken om du vill länka till Språkstart Halland:

www.regionhalland.se/sprakstart

Illustrationerna som används i Språkstart Halland är gjorda av Stina Wirsén.