Språkstart Halland – små barns språkutveckling

Alla barn har rätt till ett språk! Språkstart Halland är en satsning som riktar sig till små barn och vuxna i deras närhet, för att tidigt stimulera språkutveckling. I denna satsning ska kommunerna och Region Halland samverka för att på olika sätt nå familjer med inspiration och information.

Satsningens utåtriktade aktiviteter startar 2018!

Region Halland har avsatt medel för att tillsammans med Hallands kommuner driva och samordna små barns språkutveckling. Satsningen startar under 2017 med förankring och konkret utformning av arbetet. Utåtriktade aktiviteter förväntas komma igång under 2018.

Illustration av Stina Wirsén.

Familjen är viktigast!

Språkstart Halland kommer innehålla olika aktiviteter. Grundläggande är möten i hemmiljö då familjerna får besök av en bibliotekarie och erbjuds ett språkpaket med material och lustfylld inspiration till att tala, rimma, ramsa, sjunga och leka tillsammans. Hembesöket upprepas och det genomförs av bibliotekarier, vilket i tidigare projekt visat sig vara ett bra sätt att nå hela familjen på. Barn och vuxna bjuds även in till biblioteket.

Att investera i barns utveckling är en viktig väg till social hållbarhet och minskade skillnader i hälsa. [---] De första åren i ett barns liv har stor påverkan på framtida hälsoutveckling. Tidiga och samordnade insatser från samhället kompenserar och utjämnar konsekvenserna av olika förutsättningar. Positiva eff ekter kan ses under en lång tid.” [Tillväxstrategi för Halland 2014-2020, sid. 38]

Kan Språkstart Halland göra skillnad?

Ja, denna satsning bygger på lång och bred erfarenhet och forskning. Inom Region Halland har bibliotek och barnhälsovård samarbetat i flera olika projekt under mer än tio år, som alla syftat till att stärka små barns språkutveckling. Personal i både kommunerna och i regionen har varit involverade i tidigare satsningar. De tidigare projekten har väckt stort intresse i Halland, hos lokala nämnder, i folkhälsoråd och har även varit anledning till fullbokade nationella konferenser.

Att metoderna fungerar bekräftas av flera utvärderingar och av kunskapsöversikten Dags att höja ribban!? (Rydsjö, 2012), som innehåller en sammanställning och analys av resultat från svenska och internationella projekt och aktuell internationell forskning.

Språkstart Halland är ett nämnds- och sektorsövergripande arbete som handlar om hälsa och ett långsiktigt hållbart samhälle. Satsningen handlar om tal, språk och kommunikation.

Genom att bilda språkstartgrupper i deltagande kommuner, där bland andra bibliotek, barnhälsovård, förskola och logopedi representeras, säkerställer vi tvärsektoriell kompetens i satsningen.