Mer information

Svenska

Vår språkförmåga är ett fenomenalt system för kontakt mellan människor i tal, skrift, mellan två talare i samma rum eller via olika medier. I ämnet svenska arbetar vi med att utveckla vår språkförmåga. Vi tränar på att uttrycka våra tankar, både i tal och skrift.

Vi utvecklar vårt skrivande inom olika  områden. Vi tränar vår förmåga att skriva, läsa och förstå texter, allt från egna berättelser till vetenskapliga texter.

Retorik är ett populärt ämne där vi steg för steg tränar upp förmågan att framträda inför en grupp lyssnare, att bli av med besvärande nervositet och att verkligen nå fram med vårt budskap.

Kommunikation förutsätter att någon lyssnar. Även denna förmåga utvecklar vi.

Litteratur

Läser du serier, bloggar eller tunga tegelstenar? Många populära filmer är baserade på litterära verk. Litteratur kan vara så mycket. I ämnet litteratur gör vi nedslag i såväl äldre som moderna texter.

Engelska

Engelskan är som inget annat språk ett världsspråk. Att lära sig engelska är en investering för framtiden, vad du än kommer att ägna dig åt.
På Katrineberg ligger fokus på att tala engelska i mindre grupper och i en trygg miljö, allt för att skapa flyt och självsäkerhet.
Oavsett förkunskaper kommer du att utöka ditt ordförråd, fördjupa dina kunskaper i grammatik, läsa och förstå engelska i talad och skriftlig form samt själv producera texter.

How about that?

Matematik

Matematikens språk är likartad över hela världen, det är ett verktyg inte bara inom vetenskap utan även inom många olika yrken. Undervisningen ska bidra till att deltagarna utvecklar förmågan att sätta in matematiken i olika sammanhang.

Undervisningen innehåller varierande arbetsformer och arbetssätt, vi använder både traditionella böcker, digitala resurser och praktiska moment.

I undervisningen jobbar vi även tematiskt med olika projekt bl.a får deltagarna ta del av matematikens historia, gyllene snittet, matematik i naturen m.m.

Vi lär oss att använda matematikens logiska tankesätt som kommer vara till hjälp när det gäller problemlösning i vardagen och även komma till nytta oberoende vilken yrkesinriktning man väljer.

Samhällskunskap

Grundläggande begrepp som makt och demokrati tas upp. Vi kommer att studera Sveriges statsskick, grundlagar, valsystem m.m. liksom ekonomiska grundbegrepp för samhälle, företag och privatpersoner. Studier av internationella organisationer som FN och EU och globala hot och möjligheter ingår i kursen.

Historia

Ämnet historia är indelad i en grundkurs och en fördjupningskurs. I grundkursen (historia 1b) läser deltagaren kronologiskt från de äldsta kulturerna till modern tid. Kursen utgår från epokerna antiken, medeltiden, renässansen, upplysningen, industrialismen samt 1900-talets historia. Dessutom lär sig deltagaren mer om olika historiska begrepp och källkritik. Syftet med kursen är att öka deltagarens kunskaper om dåtiden för att bättre kunna förstå sin samtid.

I fördjupningskursen (historia 2a) får deltagaren lära sig att studera och tolka historien. I kursen ingår källkritisk metod, historiesyn, historiska perspektiv och historiebruk.

Religion

En resa i tid och rum, där vi försöker förstå hur olika livsåskådningar och religioner påverkar människors sätt att tänka och leva.

Vi kommer att studera de olika världsreligionerna ur historiska och politiska perspektiv men också tala om människans behov av religion och sammanhang genom tiderna.

Arbete och diskussion i smågrupper kring aktuella moral- och samhällsfrågor.

Vi reflekterar kring egna livsfrågor och de etiska principer som vi kan använda för vårt eget tänkande och handlande.

Naturkunskap 1

I naturkunskap 1 går vi från minsta atom till universums oändlighet. Fokus ligger på energi och miljö och dess relation till människan och helheten.

Naturkunskap 2

Vad är arv och vad är miljö?
Hur såg Einsteins hjärna ut?
Hur gör djur?
Är det farligt med genmodifierad mat?
För att kunna delta i dessa aktuella diskussioner på ett förnuftigt sätt krävs förkunskap.
Studier i Naturkunskap 2 kan ge dig lite av den förkunskapen.
Vi studerar grundläggande kemi, genetik, utvecklingslära och hur människokroppen fungerar med tonvikt på hjärnan.
I kursen ingår också studier av djurs beteenden och lite vetenskapshistoria.
Du kommer att få studera ett eget valt område inom ämnet naturkunskap, som sedan ska redovisas muntligt eller skriftligt.

Psykologi

Varför är vi som vi är? Hur fungerar vi i grupper? Detta är exempel på frågeställningar som diskuteras i ämnet psykologi. Vi arbetar både med ny psykologisk forskning och med de klassiska teorierna. 

Lätt stickat!

Vi stickar tillsammans i alla färger och former
Positiva och kreativa möten i skolans bibliotek.

Dart

Dart är ett trevligt sällskapsspel men det kan också vara en seriös sport. Att spela dart är ett bra sätt att träna upp sin koncentrationsförmåga. Det är också ett av det bästa sätten att bli snabb och säker i huvudräkning. Men framförallt: Dart är riktigt, riktigt kul.

Vi kommer att gå igenom grunderna i Dart. Vi kommer att prata om utrustning, grepp, kastteknik och regler. Vi kommer att prova olika Dartspel, från de enkla "Klockan", "Killer" och "Treben" till det klassiska "501".

NäringsLiv

Innehåll
Kursen kommer att vara fokuserad på lärande i matlagning, näringslära, ekonomi och hållbarhet (miljö, eko mm).
Vi kommer att träna på att planera, genomföra, utvärdera och dokumentera undervisning i NäringsLiv.

Tanke/tankar
grundläggande kunskap om hur man använder köket, köksmaterial mm. Hur man tillagar maten och hur man tar hand om den. att hantera och lösa praktiska situationer i hemmet/köket. Ekonomi och hållbar utveckling.

Det finns många val att göra. Bland annat vad som ska inhandlas. Det är val som styrs av individuella möjligheter, preferenser och smak, och som får konsekvenser på olika plan. Ett syfte med undervisningen är att deltagarna ska utveckla en medvetenhet om konsekvenserna av de olika val man kan göra gällande hälsa, välbefinnande och gemensamma resurser. De ska också utveckla förmågan att värdera val och handlingar, i hemmet/köket som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling. Genom att utveckla kunskaper om olika valsituationer, och genom att lära sig att göra mer medvetna val, lär sig eleverna hur de kan ta hand om sin hälsa och sin ekonomi och vara aktsamma om gemensamma resurser.

Att göra medvetna val kan vara svåra. Det som får positiva konsekvenser på ett plan kan få negativa efterverkningar inom ett annat område. Till exempel kan valet av en viss produkt vara bra för miljön, men betydligt sämre för den egna ekonomin. Det är i sammanhanget viktigt att lyfta fram att det kan finnas en kunskapsosäkerhet omkring hur det är bäst att agera som konsument i många frågor som gäller hälsa, ekonomi och miljö.