Distanskurs för kontakttolkar 2016-2018

I augusti  2016 startade Katrinebergs folkhögskola en ny grundutbildning på distans till kontakttolk . Utbildningsspråk är arabiska, persiska, rumänska och ryska.

Syftet med utbildningen är att utbilda kontakttolkar för samhällets behov. Utbildningen innehåller de moment som prövas i Kammarkollegiets auktorisationsprov. Den står under tillsyn av Myndigheten för yrkeshögskolan (MYh).

Utbildningen syftar till att ge den studerande förutsättningar för att självständigt kunna arbeta som kontakttolk på ett effektivt och rättsäkert sätt mellan den som inte behärskar svenska språket och representanter för myndigheter, serviceorgan och organisationer.

Studierna sker på kvartsfart, vilket betyder att du får räkna med att lägga ner cirka 10 timmar per vecka på studiearbetet. För att du ska kunna klara distansstudierna måste du ha tillgång till dator med bredband och ha en viss vana att arbeta med dator. Du måste också kunna klara av att samarbeta med andra via datorn. Största delen av studierna gör du på valfri plats, till exempel hemma. Men ibland måste du komma till folkhögskolan. De större delkurserna inleds och avslutas med träffar på folkhögskolan under 2 till 4 dagar, där du får träffa dina lärare och dina kurskamrater. Under träffarna på folkhögskolan studerar du på heltid. Då bor man på skolans internat. Under utbildningens fyra terminer kommer du vara på plats på skolan 2-3 gånger per termin.

Förkunskaper och urval

För tillträde till utbildningen krävs 3-årig gymnasieutbildning inklusive Svenska 2 / Svenska B eller motsvarande samt mycket goda kunskaper i svenska och tolkspråket. Vid antagning prövas kunskaperna genom prov och intervjuer enligt gemensamma riktlinjer. I övrigt följer antagning till utbildningen folkbildningens riktlinjer.
Sista ansökningsdatum till utbildningen är 15 april 2016.

Förkunskapstestet är obligatoriskt och kommer att göras på plats på Katrineberg lördag 21 maj 2016.
Vi testar dina förkunskaper i svenska och tolkspråket såväl muntligt som skriftligt.

Nästa urval görs utifrån resultat i förkunskapstestet. För att kunna bilda en språkgrupp krävs normalt minst fem godkända deltagare på förkunskapstestet.
Före midsommar meddelas resultatet på förkunskapstestet och om du erbjuds plats på utbildningen.
Du bekräftar sedan din plats genom att omgående betala in depositionsavgiften 1000 kr. 

Kursinnehåll och upplägg

Grundutbildningen består av sju delkurser och startar med en introduktionskurs som helt och hållet äger rum på Katrinebergs folkhögskola. Huvudinnehållet i utbildningen är realia/ämneskunskap, fackterminologi och tolkningsövningar. Undervisningen i realia är på svenska. En delkurs i tolkningsteknik och tolketik integreras och löper från utbildningens början till slutet. Detsamma gäller delkursen "språkfärdighet svenska för tolkning".

Övriga delkurser följer efter varandra och inleds och avslutas med närträff på folkhögskolan. Mellan närträffarna sker distansstudier i ämnet (realia) och tillhörande terminologi på båda språken. Under distansperioden är man uppdelade i studiegrupper dels i realian men även språkvis. Under den avslutande närträffen av varje delkurs får du göra ämnesprov (s.k. realiaprov, utformat som Kammarkollegiets auktorisationsprov), terminologiprov och tolkningsprov. Huvuddelen av tiden används till tolkningsövningar med en språkhandledare i ditt språk.
För godkänt resultat krävs också närvaro, minst 80 %, på såväl distansperioder som närträffar på Katrineberg.

Introduktionskurs 30 undervisningstimmar

25 - 28 augusti 2016 förlagd till Katrinebergs folkhögskola

  • Arbetssättet i distansstudier
  • Datakunskap
  • Datagenomgång
  • Kraven på tolken
  • Tolketik och tolkningsteknik
  • Tolkutbildning
  • Arbetsmarknad

Samhällstolkning 105 tim

9 - 11 september 2016, inledande realiaträff
Distansstudier, 12 veckor, september - december 
9 - 11 december 2016, tolkningsövningar samt realia-, tolknings- och terminologiprov

Sjukvårdstolkning 120 tim

28 - 29 januari 2017, inledande realiaträff
Distansstudier, 12 veckor, januari - april
28 - 30 april 2017, tolkningsövningar samt realia-, tolknings- och terminologiprov

Juridik för tolkar (ersätter Juridikens grunder samt Juridik påbyggand)
140 tim

15 - 17 september 2017, inledande realiaträff
Distansstudier, 14 veckor september - januari
19 - 21 januari 2018, tolkningsövningar samt realia- och terminologiprov

Migrationstolkning 60 tim

3 - 4 mars 2018, inledande realiaträff
Distansstudier, 10 veckor mars - maj
18 - 20 maj 2018, tolkningsövningar samt realia- och terminologiprov

Muntliga slutprov
18 - 20 maj 2018

Språkfärdighet - svenska i tolkning samt Tolketik och tolkningsteknik

Båda delkurserna börjar hösten 2016 och avslutas våren 2018

Kostnader och ersättningar

Du betalar en depositionsavgift på 1000 kr som du får tillbaka när du har fullbordat grundutbildningen.
För varje delkurs i grundutbildningen betalar du 600 kronor för det studiematerial som används i utbildningen. Det ska betalas i anslutning till varje delkurs.
På folkhögskolorna får du ersättning för resorna till träffarna. Reseersättningen utgår för resa med billigaste färdmedel (2:a klass på tåg eller buss) och är maximalt 2 000 kronor. De första 300 kronorna av resekostnaden måste du betala själv. För att du ska få reseersättning måste du delta i hela träffen på skolan. Ersättning för bilresa är 18,50 kronor per mil. Samåkning ska ske i så stor utsträckning som möjligt.
Inackorderingen under dagarna på folkhögskolan är kostnadsfri för deltagaren.

Studiematerial

Skolan ser till att alla deltagare får studiematerial.

Information

Mer information kan du få från tolkkursansvariga Erik Knutsson, 0346-575 86, eller Petra Tegge, 0346-575 06 och Lisbeth Eriksson, 0346-575 00.