Ettårig Distanskurs för kontakttolkar 2017-2018

Följande språk kommer att ingå i utbildningen vid Katrinebergs folkhögskola: arabiska, albanska, dari och rumänska.

I augusti  2017 startade Katrinebergs folkhögskola en ny grundutbildning på distans till kontakttolk. Syftet med utbildningen är att utbilda kontakttolkar för samhällets behov. Utbildningen innehåller de moment som prövas i Kammarkollegiets auktorisationsprov. Den står under tillsyn av Myndigheten för yrkeshögskolan (MYh). Utbildningen syftar till att ge den studerande förutsättningar för att självständigt kunna arbeta som kontakttolk på ett effektivt och rättsäkert sätt mellan den som inte behärskar svenska språket och representanter för myndigheter, serviceorgan och organisationer.

Ansökningstiden har gått ut.

 

Studierna sker på halvfart, vilket betyder att du får räkna med att lägga ner cirka 20 timmar per vecka på studiearbetet. Utbildningen är studiemedelsberättigad hos CSN. För att du ska kunna klara distansstudierna måste du ha tillgång till dator med bredband och ha en viss vana att arbeta med dator. Du måste också kunna klara av att samarbeta med andra via datorn. Största delen av studierna gör du på valfri plats, till exempel hemma. Men ibland måste du komma till folkhögskolan. Träffarna på folkhögskolan (sex st under utbildningen) är i regel 3-5 dagar, där du får träffa dina lärare och dina kurskamrater.
Under träffarna på folkhögskolan studerar du på heltid. Då kan man bo på skolans internat. Under utbildningens två terminer kommer du vara på plats på skolan 6 gånger.

Förkunskaper och urval
För tillträde till utbildningen krävs 3-årig gymnasieutbildning inklusive Svenska 2/Svenska B eller motsvarande samt mycket goda kunskaper i svenska och tolkspråket. Vid antagning prövas kunskaperna genom prov och intervjuer enligt gemensamma riktlinjer. I övrigt följer antagning till utbildningen folkbildningens riktlinjer.

Ansökningsblankett (PDF-dokument, 432 kB) till utbildningen.

Förkunskapstestet är obligatoriskt och kommer att göras på plats på Katrineberg lördag 20 maj 2017.
Vi testar dina förkunskaper i svenska och tolkspråket såväl muntligt som skriftligt.

Nästa urval görs utifrån resultat i förkunskapstestet. För att kunna bilda en språkgrupp krävs normalt minst fem godkända deltagare på förkunskapstestet.
Före midsommar meddelas resultatet på förkunskapstestet och om du erbjuds plats på utbildningen.
Du bekräftar sedan din plats genom att omgående betala in depositionsavgiften 1 000 kr.

Kursinnehåll och upplägg
Grundutbildningen består av sju delkurser och startar med en introduktionskurs som helt och hållet äger rum på Katrinebergs folkhögskola.

Huvudinnehållet i utbildningen är realia/ämneskunskap, fackterminologi och tolkningsövningar. Undervisningen i realia är på svenska. En delkurs i tolkningsteknik och tolketik integreras och löper från utbildningens början till slutet. Detsamma gäller delkursen "språkfärdighet svenska för tolkning".

Övriga delkurser följer efter varandra och inleds och avslutas med närträff på folkhögskolan. Mellan närträffarna sker distansstudier i ämnet (realia) och tillhörande terminologi på båda språken. Under distansperioden är man uppdelade i studiegrupper dels i realian men även språkvis. Under den avslutande närträffen av varje delkurs får du göra ämnesprov (s.k. realiaprov), terminologiprov och tolkningsprov. Huvuddelen av tiden används till tolkningsövningar med en språkhandledare i ditt språk.

För godkänt resultat krävs också närvaro, minst 80 %, på såväl distansperioder som närträffar på Katrinebergs folkhögskola. Utbildningen startar  onsdag den 23 augusti 2017 och pågår till 3 juni 2018. 

 • Introduktionskurs 30 undervisningstimmar 
  23 - 26 augusti 2017 förlagd till Katrinebergs folkhögskola
  Arbetssättet i distansstudier
  Datakunskap
  Datagenomgång
  Kraven på tolken
  Grundläggande tolketik och tolkningsteknik
  Tolkutbildning
  Arbetsmarknad 
 • Samhällstolkning 105 tim
  27 augusti 2017, inledande realiaträff
  Distansstudier, 8 veckor, augusti - oktober
  20 - 22 oktober 2017, tolkningsövningar samt realia-, och terminologiprov
 •  Sjukvårdstolkning 120 tim
  22 oktober 2017, inledande realiaträff
  Distansstudier, 8 veckor, oktober - januari
  12 - 14 januari 2018, tolkningsövningar samt realia-, tolknings- och terminologiprov

 • Juridik för tolkar (ersätter Juridikens grunder samt Juridik påbyggnad) 140 tim
  14 januari 2018, inledande realiaträff
  Distansstudier, 10 veckor, januari - mars
  15 - 18 mars 2018, tolkningsövningar samt realia- och terminologiprov 
 • Migrationstolkning 60 tim
  18 mars 2018, inledande realiaträff
  Distansstudier 5 veckor, mars - maj
  11 - 13 maj 2018, tolkningsövningar samt realia- och terminologiprov
 • Slutprov
  2 - 3 juni 2018
 • Språkfärdighet - svenska i tolkning samt Tolketik och tolkningsteknik
  Båda delkurserna börjar hösten 2017 och avslutas i samband med kursavslutning i maj 2018.

Kostnader och ersättningar
Du betalar en depositionsavgift på 1000 kronor som du får tillbaka när du har fullbordat grundutbildningen.
För varje delkurs i grundutbildningen betalar du 600 kronor för det studiematerial som används i utbildningen.

Utbildningen är studiestödsberättigad hos CSN. Om deltagaren inte är berättigad till studiestöd från CSN kan bidrag för kost och logi fås med upp till 700 :-/dygn mot uppvisande av kvitto under de dagar då de obligatoriska träffarna inträffar.

På folkhögskolorna får du ersättning för resorna till träffarna. Reseersättningen utgår för resa med billigaste färdmedel (2:a klass på tåg eller buss) och är maximalt 2 000 kronor. De första 300 kronorna av resekostnaden måste du betala själv. För att du ska få reseersättning måste du delta i hela träffen på skolan. Ersättning för bilresa är 18,50 kronor per mil.
Samåkning ska ske i så stor utsträckning som möjligt.

Studiematerial
Skolan ser till att alla deltagare får studiematerial.

Information
Mer information kan du få från tolkkursansvariga Erik Knutsson, 0346-575 86, eller Petra Tegge 0346-575 06 och Lisbeth Eriksson, 0346-575 00.