Dina rättigheter och skyldigheter - Vår Studeranderättsliga Standard

Löftadalens Studeranderättsliga Standard innehåller de rättigheter och de skyldigheter som gäller på vår skola. Nedan kan du som deltagare ta del av den.

Löftadalens Studeranderättsliga Standard har antagits av Regionstyrelsen 2014-05-07 och reviderats årligen. Senaste revideringen är gjord 2016-08-01.  . 

Information innan den studerande är antagen

1. Löftadalens huvudman

Löftadalens folkhögskola ägs av  Region Halland. På deras hemsida kan du läsa mer.

2. Statens syfte

Statsbidragens syften
2§ Syftet med statens stöd till folkbildningen är att:
1. stödja verksamhets som  bidrar till att stärka och utveckla demokratin,
2. bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen,
3. bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings-och utbildningsnivåni samhället, och
4. bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet.

3. Löftadalens organisation

Se Löftadalens organisation här (PDF-dokument, 523 kB)

4. Mål för respektive kurs och kostnader under studietiden

All undervisning på skolan är avgiftsfri enligt förordningen om statsbidrag till folkbildningen, §7. Däremot tar skolan ut avgift för kost och logi, studieresor, studerandeförsäkring samt läromedel och material. Kostnaderna redovisas på hemsidan, under respektive kurs. Du får också  information i samband med kursstart.

Länk till kostnader.

5. Antagningsprocessen - Från ansökan till antagning

Löftadalens  fattar själv beslut om antagning av studerande till sina kurser. Det är kursansvarig, som antar i samråd med rektor och studie- och yrkesvägledaren. Ytterst ansvarig för antagning är rektor. För att bli antagen ska du ha skickat in en komplett ansökan, ha intervjuats, fått ett antagningsbesked och tackat ja till din plats. På en del av våra utbildningar föregås antagningen också av en audition. Du kan läsa mer om vilka specifika antagningskrav som gäller för respektive utbildning på vår hemsida och  läsa mer om antagningsprocessens viktiga detaljer  i "Bilaga 6, Från ansökan till antagningsbesked" nedan.

Bilaga 6, Från ansökan till antagningsbesked (PDF-dokument, 146 kB)

6. Riktlinjer och villkor för intyg, behörigheter och studieomdömen

I detta avsnittet kan du läsa om de riktlinjer och villkor som Löftadalens folkhögskola förhåller sig till vad det gäller Kursintyg, Intyg för behörighet till högskolestudier, övriga intyg, behörigheter och studieomdöme.

Bilaga 7, Riktlinjer och villkor för intyg, behörigheter och omdömen (PDF-dokument, 243 kB)

Bilaga 15, Handlingsplan för frånvaro och discplinära åtgärder (PDF-dokument, 218 kB) 

7. Stöd till dig med funktionsnedsättningar och brister i svenska språket

Löftadalens folkhögskola anpassar undervisningen till den enskilde individen och erbjuder stöd för studerande med olika funktionsnedsättningar och för dig med brister i svenska språket.  I bilaga 8, kan du läsa mer om de särskilda stöd som Löftadalen ger.

Bilaga 8, Anpassning för funktionsnedsättning och förstärkningsbidrag (PDF-dokument, 139 kB) 

Strukturerad, pedagogisk handlingsplan

8. Försäkring

vår  hemsida kan du läsa om vilken försäkring som gäller för dig som student. 

9. Arkiv och sekretessregler

I "bilaga 20, Arkiv  och sekretessregler" kan du fördjupa dig i  vilka arkiv och sekretessregler som gäller på Löftadalens folkhögskola.

Bilaga, 20 Arkiv och sekretessregler (PDF-dokument, 124 kB)

10. Alkohol och drogpolicy

Löftadalens folkhögskola kräver att studerande på skolans långa kurser  ska bekräfta att man accepterar skolans regler om alkohol och andra droger inom skolans område och lokaler. Studierna kan inte inledas förrän drogpolicyn accepteras genom digitalt godkännande eller med namnteckning.  Om du bryter mot skolans alkohol och drogpolicy, följer vi vår handlingsplan för alkohol och droger. Det kan då leda till att du med omedelbar verkan blir avstängd från dina studier och boende.

Bilaga 11, Alkohol och drogpolicy (PDF-dokument, 75 kB)

Bilaga 25, Handlingsplan Alkohol och droger (PDF-dokument, 91 kB)

Information när den studerande blivit antagen

11. Guide till Löftadalens folkhögskola

Som ny student  på en ny skola har man ofta många frågor. Därför har vi skapat en "Guide till Löftadalens folkhögskola" . Här hittar du viktig information som vi tror du behöver ha.

Guide 2018/2019 Upplaga 3  (PDF-dokument, 968 kB)

12. Till dig som önskar bo på skolan

När du blir antagen och tackar ja till din plats kan du önska  vilket typ av boende du vill ha. När du gjort det får du ett bekräftelse mail med informationen om boende, incheckning på boende och skolstart. 

13. Löftadalens alkohol och drogpolicy

När du blir antagen och tackar jag till din plats digitalt måste du godkänna vår alkohol och drogpolicy. . Studierna kan inte inledas förrän drogpolicyn accepteras genom digitalt godkännande eller med namnteckning.  Om du bryter mot skolan alkohol och drogpolicy, följer vi vår handlingsplan för alkohol och droger. Det kan som nämndes ovan leda till att du med omedelbar verkan blir avstängd från dina studier och boende.

Bilaga 11, Alkohol och drogpolicy (PDF-dokument, 75 kB)

Bilaga 25, Handlingsplan Alkohol och droger (PDF-dokument, 91 kB)

Information vid kursstart

14. Hyres- och kontraktsvillkor

Under första veckorna har internatansvariga ett internatmöte. Då går vi igenom hyres och kontraktsvillkoren och båda parter skriver under.

Hyres- och kontraktsvillkor (PDF-dokument, 126 kB)

15. Schema och kursplaner

Under de första veckorna kommer du få ditt schema och kursplanerna presenteras av kursansvarig. Kursplanerna hittar nu på vår hemsida under respektive kurs. Dina lärare  går också igenom dem med dig.  

Bilaga 14, Schema och kursplaner (PDF-dokument, 64 kB) 

16. Information och rapporteringssystem gällande CSN och SCB 

Studie- och yrkesvägledaren på Löftadalens folkhögskola informerar den studerande om både CSN:s regler och hur frånvaro på skolan påverkar möjligheterna till studieomdöme och behörigheter.

Löftadalens folkhögskola ska vid varje termins slut intyga om den studerande studerat i normal takt, för att studiemedel ska fortsätta att betalas ut. Skolan skickar också regelbundet deltagarstatistik och statistikrapporter till SCB. De rapporterna ligger till grund för de statsbidraget skolan får. Du kan läsa mer om detta i bilaga 16.

Bilaga 16, Information och rapporteringssystem  gällande CSN och SCB: (PDF-dokument, 83 kB)

17. Frånvaro och disciplinära åtgärder

Löftadalens folkhögskolas principiella utgångspunkt är att du som student är på skolan för att bedriva studier. Du som missköter dina studier kan riskera din studieplats och/ eller ditt boende på skolan. Inför varje terminsstart informeras du om de riktlinjer och regler som krävs av dig. Varje enskilt fall prövas mot Löftadalens principiella utgångspunkt och mot de riktlinjer och regler som beskrivs i de dokument som ligger till grund för Löftadalens folkhögskolas studeranderättsliga standard. Men också övriga kontrakt som du skrivit på. Alla disciplinära åtgärder dokumenteras och ytters ansvarig är rektor.

Bilaga 15, Handlingsplan för frånvaro och disciplinära åtgärder (PDF-dokument, 218 kB) 

Bilaga 11, Alkohol och drogpolicy (PDF-dokument, 75 kB)

Bilaga 25, Handlingsplan Alkohol och droger (PDF-dokument, 91 kB)

Hyres- och kontraktsvillkor (PDF-dokument, 126 kB)

Bilaga 12, Löftadalens likabehandlingsplan (PDF-dokument, 316 kB)

Bilaga 21, Varningssamtal (PDF-dokument, 77 kB)

Bilaga 22, Uppföljningssamtal (PDF-dokument, 66 kB)

Bilaga 23, Skriftligt besked om skolans beslut (PDF-dokument, 70 kB)

Process vid behörighetsvarning (PDF-dokument, 41 kB)

Bilaga 27, Checklista vid misstanke om bristande behörighet -er (PDF-dokument, 211 kB)

18. Deltagarstöd

 Löftadalens deltagarstödsarbete fokuserar på förebyggande arbete, så att hinder för ditt lärande inte uppstår. Syftet med deltagarstödsarbetet är att skapa förutsättningar för samverkan, dialog och reflektion för att få en bättre förståelse för individuella behov av särskilt stöd utifrån organisations-, grupp- och individnivå.

Skolan har ett deltagstödsteam som erbjuder professionellt stöd utifrån olika yrkesroller och en tydlig ärendegång för situationer då problem uppstår. I bilaga 18 kan du läsa mer om detta.

Bilaga 18, Deltagarstöd och deltagarsödsteamet 

19. Likabehandling

Löftadalen folkhögskola har beredskap att hantera frågor om mobbning, hot m m som riktas mot studerande eller personal. Om du upptäcker eller utsätts för kränkande  behandling, trakasserier, hot eller diskriminering arbetar vi efter skolans likabehandlingsplan.

Bilaga 12, Löftadalens likabehandlingsplan (PDF-dokument, 316 kB)

 20. Klagomål

 För oss på Löftadalens Folkhögskola är det viktigt att få reda på när vår verksamhet inte fungerar på ett önskvärt sätt, eftersom det ger oss möjligheter att rätta till misstag. Med din hjälp, medverkan och dina synpunkter kan vi utveckla och förbättra vår verksamhet.

Nedanstående rutiner gäller då du anser dig ha skäl att framföra klagomål på personal, utrustning, undervisning, boende, lokaler, särskilda beslut eller annat som skolan svarar för i sin verksamhet.  Om du har klagomål vill vi gärna att du använder  någon av de blanketter som finns i "Bilaga 19, Klagomålsrutiner"

 Bilaga 19, Klagomålsrutiner (PDF-dokument, 365 kB)

21. Deltagarinflytande och studeranderätt

Löftadalens folkhögskola ska arbeta aktiv för deltagarinflytande. De kan ske via olika forum som exempelvis vid mentorstid, klasstid, matråd, deltagarråd, deltagarkår, ledningsgrupp  samt andra forum som skolan och deltagarna i samråd kommer överens om. I bilaga 13   kan du läsa mer om hur skolan arbetar med deltagarinflytande och i bilaga 19 kan du läsa mer hur du går vidare om du anser att inte skolan följt sin Studeranderättsliga Standard.

Bilaga 13, Deltagarinflytande och studerandederätt (PDF-dokument, 65 kB)

 Bilaga 19, Klagomålsrutiner (PDF-dokument, 365 kB)

22. Handlingsplan vid krissituationer

Information om utrymningsvägar vid väpnat våld och hot samt hemlig plats saknas i dokumentet. Skolans personal är informerade.

Handlingsplan vid krissituationer 2018-10-01 (PDF-dokument, 469 kB)