Författarlinjen

Vill du skriva din egen bok men saknar kunskap om hur du ska gå tillväga? Välkommen med din ansökan till Författarlinjen!

foto på papper, penna och badviken utanför skolanIntroduktion

Belägen högt uppe på en klippa med vidunderlig utsikt över havet erbjuder Löftadalens folkhögskola en inspirerande oas att leva och verka i. Här bejakar du den kreativa impulsen och skapar fritt utan pekpinnar och rättelser. Här skyndar du långsamt och låter tankar och texter mogna ifred. Här når du insikt med utsikt.

På författarlinjen arbetar vi med att forma det egna berättarspråket. Genom skrivövningar hjälps vi åt att definiera vad det är vi ser i din text och arbetar därifrån med att utveckla och förädla ditt särskilda uttryck. Vi hjälper dig med att göra din röst unik. Vi strävar efter att dina texter ska bli självsvåldiga.

Kursbeskrivning

Författarlinjen är en ettårig utbildning som syftar till att ge den studerande såväl teoretiska kunskaper som praktiska färdigheter i skönlitterärt skrivande. Genom en mängd skrivövningar får du genom kursens gång odla och utveckla dina skrivartalanger tillsammans med likasinnade.

Under kursens gång får du förkovra dig i berättartekniska grepp och verkningsmedel och bekanta dig med en mängd olika texttyper inom ramen för det vi kallar för skönlitteratur: epik, lyrik och dramatik. Du får träna på att skriva med olika förutsättningar; ur olika perspektiv och med olika röster. Du får skriva som mästarna (och kanske göra det bättre) och du får ta stapplande steg framåt och själv värdera resultatet. Du får lära dig hur man bygger upp en text dramaturgiskt, hur man skapar autenticitet och närvaro i en dialog och hur stilfigurer kan användas för att på ett medvetet sätt göra en framställning anaforiskt slagkraftig eller klä den i metaforens poetiska skimmer.

Utbildningen ger dig också förutsättningar att utforma andra texttyper med konstnärliga kvaliteter, bland vilka kan nämnas självbiografin, essän och reportaget. Utbildningen avslutas med ett större skönlitterärt projekt.

Författarlinjen har en inledande delkurs i kreativt skrivande där kortare kreativa skrivövningar varvas med textsamtal och textuppläsningar. Vi arbetar med att lära känna varandra i gruppen och skapar ett tillåtande och öppet klimat. Teoretiska kunskaper om skönlitterära texters uppbyggnad är en förutsättning för att målmedvetet och strukturerat kunna producera egna skönlitterära texter. En viktig del i skrivandets hantverk är också att förstå vad det är som gör att vi uppfattar en text som bra och hur man i annat fall kan arbeta vidare med texten. Därför ges deltagaren under denna inledande delkurs verktyg för att granska en text och kunna ge och ta emot konstruktiv kritik.

Under kursens gång kommer inbjudna författare att besöka skolan för att dela med sig av sina personliga reflektioner kring skrivande och litteratur. Med lång skrivarteknisk erfarenhet kan dessa författare ge dig ovärderliga råd i ditt fortsatta skrivande. Du får träffa bokförläggare i syfte att få ökad förståelse för bokmarknadens villkor och möjligheter och vi besöker självklart Bokmässan i Göteborg. Textsamtalen förs i seminarieform och vi arbetar med att omsätta våra teoretiska kunskaper i praktisk handling. Så kommer förståelsen för texters särdrag att fördjupas. Så kommer den egna färdigheten att förfinas och utvecklas.

I slutet av kursen kommer du under handledning att planera och genomföra ett skönlitterärt projekt. En stor del av termin två kommer därför att handla mycket om att diskutera den egna och klasskamraternas textproduktion.

Förkunskaper


Du som söker till kursen har:

  • slutfört svensk grundskola, årskurs 9 eller motsvarande utbildning med godkända betyg och det är meriterande att du har klarat ett treårigt gymnasieprogram med godkända betyg
  • förmågan att självständigt analysera och reflektera över din egen lärprocess med hjälp av din lärare som handledare
  • förmågan att ta eget ansvar och egna initiativ i dina studier

Bedömningskriterierna vid intervjun utgår från ovanstående förkunskaper.

Detta förväntas du kunna efter avslutad kurs

Förutom att få fördjupade och förfinade färdigheter i ditt skrivande förväntas du efter avslutad kurs ha utvecklat ett språk som är ditt eget. Målet med kursen är att de kunskaper och färdigheter som du förvärvar under kursens gång ska hjälpa dig vidare i ditt författarskap genom att ge dig en skjuts i rätt riktning så att du lämnar skolan fylld med inspiration och självförtroende inför ditt fortsatta skrivande. Eller med ett färdigt manus under armen!

Antagningsvillkor

  • Ansökan sker via vår digitala ansökan på skolans hemsida ( öppnar 1 mars).
  • Du ansöker till kursen genom att skriva en prosatext på max två A4-sidor. Din inskickade text bedöms både innehållsligt och språkligt. Därefter görs en andra bedömning av hur väl du förväntas kunna tillgodogöra dig kursens innehåll och de som har gått vidare kallas till intervju.
  • I ansökan bifogar du också ett personligt brev i vilket du beskriver ditt skrivande och varför du söker till kursen. 
  • Du bifogar också ditt senaste betygsdokument och
  • Ett personbevis för studier (som du beställer hos Skattemyndigheten)

 Vid antagningen kommer vi i första hand anta de som vill bo på skolans internat. 

Kostnader

Egen dator.

Kostnader för boende och kost - se hemsidan sida om Kostnader.

Kursledare

Mikael Bruks

Kursansvarig för Författarlinjen

Gymnasielärare i svenska och svenska som andraspråk.

Undervisar i svenska.

Erfarenhet: har hållit kurs i kreativt skrivande.

E-post: mikael.bruks@regionhalland.se

Läs mer om Mikael och hans vision.