Information samlokalisering

Nedan följer information om samlokaliseringen av Munkagårdsgymnasiet och Plönningegymnasiet. Processen startade 2014 och avslutades 30 juni 2016 i och med stängningen av Plönningegymnasiet.

Beslut efter Regionstyrelsens sammanträde

Idag den 30 april 2014 beslutade Regionstyrelsen att Region Hallands två naturbruksgymnasier Plönningegymnasiet och Munkagårdsgymnasiet lokaliseras till en geografisk plats.

Beslutet innebär att Plönningegymnasiet flyttar sina utbildningar och samlokaliseras med Munkagårdsgymnasiet, det gäller samtliga utbildningar förutom djurutbildningen med inriktning Häst. Förutsättningarna att flytta över och bedriva denna inriktning på Munkagårdsgymnasiet är starkt begränsad.

Utvecklingsmöjligheter för hästutbildning

Däremot ger Regionstyrelsen Regionkontoret i uppdrag att tillsammans med olika aktörer hitta utvecklingsmöjligheter för att ta tillvara kompetensen inom hästområdet och anläggningarna som finns i Plönninge.

Att samlokalisera de två skolorna beräknas ta upp till två år och arbetet med att flytta utbildningar, elever och personal kommer att ske successivt.

Längre ner på sidan kan du läsa mer om vad samlokaliseringen innebär och om beslutsunderlaget.

Läs hela nyheten på webben.

Förslag till beslut

Idag, den 24 april, offentliggörs vilken av Region Hallands naturbruksgymnasium som föreslås lokaliseras till annan geografisk plats. Regionstyrelsens presidium föreslår till regionstyrelsen att Plönningegymnasiet ska flytta skolans verksamhet och samlokaliseras med Munkagårdsgymnasiet i Tvååker. Beslut tas på regionstyrelsens nästa möte den 30 april.

Sedan regionstyrelsens sista möte den 26 mars har pågått ett arbete att ta fram ett beslutsunderlag inklusive konsekvensbeskrivning som innebär att verksamheterna på de två naturbruksskolorna, Munkagårdsgymnasiet och Plönningegymnasiet, ska lokaliseras till en geografisk plats.

Det interna arbetet med att ta fram beslutsunderlag inklusive konsekvensbeskrivning är nu klart. Också en oberoende, mer övergripande analys är genomförd av företaget SWECO.

Analyserna visar att båda skolorna bedöms ha förutsättningar att bedriva verksamhet men att det sammantaget och ur ett längre perspektiv finns fler fördelar på Munkagårdsgymnasiet. I bedömningen har man bland annat vägt in det geografiska läget, demografiska aspekter, möjligheter att ta sig till och från skolan, status på byggnader och behov av framtida investeringar och vilka konsekvenser en flytt innebär för respektive skola.

Besked till personal och elever

I samband med att handlingar blir offentliga den 24 april, har personal och elever på de respektive gymnasieskolorna fått besked och information.

Vad innebär beskedet?

Att samlokalisera de två skolorna beräknas ta upp till två år och arbetet med att flytta över utbildningar, elever och personal kommer att ske succesivt. Alla utbildningar som idag bedrivs på Plönningegymnasiet kommer att samlokaliseras till Munkagårdsgymnasiet, förutom inriktning djur- häst. Förutsättningarna att flytta över och därefter bedriva denna inriktning på Munkagårdsgymnasiet är starkt begränsad och därmed startar inte denna utbildning höstterminen 2014 på Plönninge.

Om regionstyrelsen anser att beslutsunderlag är tillräckligt och det inte finns några önskemål om ytterligare analyser, eller om det finns andra uppfattningar än presidiets förslag, tar regionstyrelsen den 30 april beslut att Plönningegymnasiet samlokaliseras med Munkagårdsgymnasiet i Tvååker.

För mer information

Beslutsunderlag inför regionstyrelsens möte den 30 april

Bakgrund

Region Halland äger och driver två naturbruksskolor, Munkagårdsgymnasiet och Plönningegymnasiet, samt två folkhögskolor. Med anledning av ett vikande elevunderlag och ekonomiska utmaningar på de två naturbruksskolorna pågår just nu ett arbete med att se över hur framtidens naturbruksgymnasium i Halland ska organiseras och utvecklas så att utbildningarna inom den gröna sektorn kan hålla en god kvalité utifrån ett långsiktigt perspektiv.

Information

Vi har samlat information till dig som vill läsa mer om vad som händer och få svar på eventuella frågor.

Här hittar du också brev och informationsmaterial som gått ut till elever och vårdnadshavare/föräldrar samt branschråd.

Information, efter regionstyrelsens möte den 26 mars

På regionstyrelsens möte den 26 mars 2014, beslutade man att Region Halland ska starta ett arbete som innebär att verksamheterna på de två naturbruksskolorna, Munkagårdsgymnasiet och Plönningegymnasiet, lokaliseras till en geografisk plats.

Beslutet innebar att skolförvaltningen på Region Halland nu får i uppdrag att förbereda för en framtida samlokalisering av skolorna. Steg ett är att ta fram ett beslutsunderlag som ska presenteras på nästa regionstyrelsemöte den 30 april.

Ny information till elever/vårdnadshavare har skickats ut, och ett nytt dokument med aktuella frågor och svar finns att läsa här.

Bilagor, information mars 2014

Frågor och svar 140326 (PDF-dokument, 52 kB)

Brev till elev och förälder/vårdnadshavare 140326 (PDF-dokument, 39 kB)

Brev till 1:a hands sökande HT 2014 140326 (PDF-dokument, 39 kB)

Bilagor, information februari 2014

Frågor och svar 140304 (PDF-dokument, 52 kB)

Brev till elev och förälder/vårdnadshavare 140214 (PDF-dokument, 35 kB)

Brev till branschrådsrepresentanter 140220 (PDF-dokument, 36 kB)

Brev till 1:a hands sökande HT 2014 140221 (PDF-dokument, 216 kB)

Kontaktperson

Maria Johnsson Thorén
Rektor Munkagårdsgymnasiet
Telefon: 0340 - 48 09 65
E-post: Maria.Johnsson-Thoren@regionhalland.se