Patientprocesser i Halland

Det finns 21 patientprocesser kring cancervården i Halland.

Uppdraget som processledare innebär att arbeta för en likvärdig och jämlik cancervård i Halland. Processledaren ska tillsammans med processteam och verksamhetsansvarig följa upp och förbättra vården i respektive cancerprocess.

Cancerprocesser samt ansvarig processledare

Länkarna går till beskrivningarna på RCC i samverkan.

Rehabilitering är en del i varje process

Cancerrehabilitering ingår som en del i varje cancerprocess och sträcker sig över hela vårdkedjan. Cancerrehabilitering syftar till att förebygga och reducera de fysiska, psykiska, sociala och existentiella följderna av en cancersjukdom och dess behandling. Insatserna ska ge patienten och de närstående stöd och förutsättningar att leva ett så bra liv som möjligt.

Palliativ vård

Palliativ vård bygger på ett förhållningssätt som syftar till att förbättra livskvaliteten för patienter och de närstående, genom att förebygga och lindra genom tidig upptäckt, bedömning och behandling av smärta och andra fysiska, psykosociala och andliga/existentiella problem som kan uppstå.