För dig som behöver stöd och råd från FoU Halland

FoU Halland kan erbjuda alla medarbetare inom hälso- och sjukvård i Region Halland och privata vårdgivare med avtal ett omfattade stöd inom forskning och utveckling.
 
Stödfora
Dialogmöte med medarbetare på FoU. Detta är ett informellt diskussionsmöte där medarbetare ges möjlighet att få råd/stöd från FoU inom flertalet ämnen.
 
Rådgivning
Kortare rådgivning via e-post, telefon eller personligt möte kring undersökningsupplägg, statistik, metodval, resultattolkning etc.
 
Löpande projektstöd
Aktiv och kontinuerlig medverkan av våra medarbetare i alla faser av ett forskningsprojekt.
 
Praktiskt projektstöd
FoU bidrar med praktiskt arbete i ett projekt som bl.a. kan inkludera
  • Undersökningsupplägg
  • Powerberäkningar
  • Urvalsförfarande
  • Hantera kontakt med företag Universitet/högskola, registerägare etc.
  • Registeruttag från Socialstyrelsen, SCB eller kvalitetsregister
  • Upprätta randomiseringslista
  • Etablering av forskningsdatabas (sammanföra filer, skapa variabler, genomföra rimlighetskontroller etc.)
  • Statistiska analyser (samt hjälp till självständigt arbete i statistiskprogramvara)
 
Avancerade statistiska analyser
Omfattande statistiskt analysarbete på komplexa frågeställningar t.ex. regressionsmodeller eller bortfallanalys.
 
Manusgranskning
Stöd som omfattar granskning av använd metodik och tolkning samt stöd att bemöta synpunkter från tidskriftens granskare. Via avtal med FoU-chef kan även detaljerad granskning av manuskript med bakgrund, referenser, metod, resultatpresentation, diskussion samt slutsats göras. 
 
Undervisning
Förvaltningar, verksamheter eller avdelningar kan få hjälp med kursverksamhet, inklusive seminarier/grupparbeten inom forskning och utveckling.
 
Forskningskonto
Alla medarbetare med FoU-projekt kan använda den administrativa servicen med forskningskonto. Stöd och råd om redovisning av forskningsmedel kan erbjudas efter förfrågan.