Analysförteckning

Sök på bokstav:

Blod, odling
VAS Provkod: B AE 1 + B AN 1 och B AE 2 + B AN 2
Analyserande lab:

MIB

Klinisk mikrobiologi Halland
Hallands sjukhus Halmstad
301 85 Halmstad
035-131850
Remiss:

VAS (BAKT) alt. Remiss mikrobiologi

Provtagningsmaterial:

Blododlingsflaskor aerob + anaerob

Vuxna och barn:
Ett blododlingspar - dvs en aerob (grön) och en anaerob flaska (orange) - tas vid varje provtagningstillfälle.

Små barn:
En PF-flaska (gul). » Provtagningsmaterial
Provtagning: Före intravenös antibiotikaanvändning tas två par blododlingar. Dessa tas antingen vid två olika tidpunkter (om patientens tillstånd tillåter) eller från två olika blodkärl.
Vid främmande material i hjärtat (t.ex hjärtklaff, pacemaker, patch) tas tre par blododlingar.

Om patienten har pågående antibiotikabehandling rekommenderas att prov tas strax före nästa antibiotikados så att antibiotika-koncentrationen i provet blir så låg som möjligt.

Vid misstanke om brucellos eller tularemi måste laboratoriet kontaktas innan prov skickas (smittskyddsklass 3).

Förbered flaskorna:
1. Kontrollera att utgångsdatum på flaskorna inte har överskridits och att botten av flaskan är grå/grön. Flaskor som visar tecken på läckage eller andra skador ska kasseras. Oanvända flaskor ska förvaras skyddade från direkt solljus och i rumstemperatur.
2. Märk blododlingsflaskorna med identitetsetikett längs med flaskan (inte runt om). Täck inte över QR-koden.
3. Använd volymmarkeringen på flaskans etikett för att uppnå rätt volym vid provtagning.
........a. Grön och orange flaska: Tag max 10 ml blod. Mängder ner till 4 ml går att använda, men påvisningen förbättras om en blodvolym närmare 10 ml används.
........b. Gul flaska: Tag max 4 ml blod. Mängder ner till 0,5 ml går att använda, men påvisningen förbättras om en blodvolym närmare 4 ml används.
4. Ta bort flaskornas skyddshattar och desinficera flaskornas membran med klorhexidinsprit (5 mg/mL) eller 70 % etanol/isopropylalkohol. Låt lufttorka.

Provtagning:
1. Använd handskar
2. Tvätta huden noggrant under ½ -2 minuter med klorhexidinsprit i en cirkulär rörelse bort från punktionsstället och låt sedan huden lufttorka innan punktionen.
3. Koppla blododlingshållare till provtagningssetet (Butterfly alternativt trevägskran vid provtagning ur PVK) och punktera venen.
4. Tag först den gröna flaskan och pressa ner adaptern så att gummimembranet penetreras. Håll blododlingsflaskan i en lägre position än patientens arm med flaskan i upprätt läge. Låt inte innehållet i flaskan röra gummiproppen eller nålen under provtagning.
5. Fortsätt med den orange flaskan
6. För varje odlingstillfälle görs ny kärlpunktion. Provtagning från inneliggande kärlkateter medför stor risk för kontamination och bör undvikas.
Indikation: Blododling tas vid oklara febertillstånd där mikrobiell orsak inte kan uteslutas och före administration av intravenös antibiotika.

Vid misstanke om kateterrelaterad infektion rekommenderas speciell blodprovtagning för analys av DTTP. Tryck på länken nedan för att komma till provtagningsanvisning för DTTP. » Tilläggsinformation
Metod: Aerob och anaerob odling.
Kommentar/mer info:

Använd VAS-koden B AE 1 om endast en PF-flaska tas.

Om svampodling önskas måste detta skrivas i remissen under frågeställning/anamnes.

Vid begäran om förlängd odling (10 dygn) kontakta Klinisk mikrobiologi 035-13 18 50.

Svarstolkning: Telefonbesked lämnas omgående då växt konstaterats.
Art- och resistensbestämning skickas vanligen till VAS ett dygn senare.

Negativ blododling svaras efter 5 dygn eller vid begäran om förlängd odling efter 10 dygn.
Svarstid: 1 - 6 dygn
Analysfrekvens: Dagligen
Pris: se prislista i höger kolumnen
Ackrediterad: Ja
Uppdaterad 2017-03-29 kl 11:25 av Annelie Bajkusa