Analysförteckning

Sök på bokstav:

DTTP- Differential time to positivity
VAS Provkod: B AE 1 + B AN 1 och B AE 2 + B AN 2
Analyserande lab:

MIB

Klinisk mikrobiologi Halland
Hallands sjukhus Halmstad
301 85 Halmstad
035-131850
Remiss:

VAS (BAKT) alt. Remiss mikrobiologi

Provtagningsmaterial:

Blododlingsflaskor aerob + anaerob

Vuxna och barn:
Ett blododlingspar - dvs en aerob (grön) och en anaerob flaska (orange) - tas vid varje provtagningstillfälle.

Små barn:
En PF-flaska (gul). » Provtagningsmaterial
Provtagning: Använd två remisser per blododling (dvs ett flaskpar, aerob+anaerob).

Ange på remissen:
- ”DTTP” eller ”Misstanke om kateterrelaterad infektion”
- vilket prov det handlar om (kateter eller perifer)
- klockslag för provtagning,
- om patienten behandlas med antibiotika och i så fall med vilket preparat.
- relevanta kliniska data

En aerob (grön) och en anaerob blododlingsflaska (orange) tas från båda lokaler. Märk flaskparen så att det tydligt framgår vilken som är vilken.

Dra ca. 7-10 ml blod från katetern och släng denna första portion. Ta sedan en blododling (aerobt + anaerobt) från katetern. Om katetern har flera lumen provtas alla.

Ta direkt därefter (inom 15 min) en blododling (aerobt + anaerobt) från en perifer ven. Se till att blodvolymmängden blir lika i kateterdragna och perifert dragna blododlingar (helst 10ml).

Flaskorna transporteras snarast till laboratoriet. Vid ankomst till laboratoriets provinlämning ska flaskorna placeras i rumstempererat skåp.
Flaskparen måste samtidigt inregistreras och sättas in i blododlingsmaskinen av lab-personal varför denna analys för närvarande endast kan användas på länssjukhuset i Halmstad på dagtid (måndag till fredag: kl.8:00 - 16:00 och helgdagar: kl.9:00 - 13:00)

Se även Blododling nedan » Tilläggsinformation
Indikation: Odling för DTTP tas vid misstanke om kateterrelaterad infektion (CRI) utgående från CVK, CDK eller port-a-cath.
Metod: Aerob och anaerob odling
Kommentar/mer info:

Bakgrunden till DTTP-metoden är att man vid CRI får en större bakteriemängd i blododling dragen ur katetern jämfört med i en blododling dragen från en perifer ven. Tiden tills en blododling registreras positiv i ett blododlingssystem är korrelerad till den urspungliga mängden bakterier i provet. Tar man de två blododlingarna samtidigt kan tiderna jämföras. I studier visades att om kateterodlingen blir positiv minst två timmar före den perifera odlingen, talar detta för CRI med en känslighet på 90% och en specificitet på 70-90%.Observera att den angivna prestandan endast gäller patienter utan antibiotikabehandling! Antibiotikabehandling leder till sämre prestanda och svårighet att bedöma resultatet.

Om svampodling önskas måste detta skrivas i remissen under frågeställning/anamnes.

Svarstolkning: Telefonbesked lämnas omgående då växt konstaterats. Art- och resistensbestämning kan vanligen lämnas ett dygn senare.
Om båda flaskparen blir positiva svaras dessa flaskpar ut med en kommentar om bedömning av DTTP.
Negativ blododling svaras efter 5 dygn eller vid begäran om förlängd odling efter 10 dygn.
Svarstid: 1 - 6 dygn
Analysfrekvens: Dagligen
Pris: se prislista i höger kolumnen
Uppdaterad 2016-02-04 kl 10:58 av Annelie Bajkusa