Analysförteckning

Sök på bokstav:

Pneumocystis jirovecii PCR
VAS Provkod: Pnejir
Analyserande lab:

MIB

Klinisk mikrobiologi Halland
Hallands sjukhus Halmstad
301 85 Halmstad
035-131850
Remiss:

VAS (BAKT) alt. Remiss mikrobiologi

Provtagningsmaterial:

Se provtagningsanvisning nedan

» Provtagningsmaterial
Provtagning: Provets representativitet i fallande ordning: Bronkalsköljvätska (BAL), sputum, trakealsekret, nasofarynxaspirat, munsköljvätska.

BAL (Bronkoalveolärt lavage):
Tomt sterilt rör.
Bronksegmentet sköljs med ca 50 ml x 4 fysiologisk koksaltlösning i samband med bronkoskopi. En mindre mängd av vätskan överförs till ett tomt sterilt rör.

Trakealsekret:
Tomt sterilt rör.
Vid provtagning från nedre luftvägar, sekret aspireras via t ex trakealkanyl och överförs till tomt sterilt rör.

Inducerat Sputum:
Sputumburk (plastburk) bestående av inner- och ytterförpackning.
Ett alternativ till BAL är så kallat inducerat sputum, som erhålls efter 10-20 min inandning av några mL nebuliserad hyperton (3 %) koksalt-lösning. Patienten bör undvika fast föda före provtagning. Patienten bör borsta tänderna (utan tandkräm), tunga och munhålans slemhinnor samt gurgla och snyta sig innan provtagningen.

Sputum:
Sputumburk (plastburk) bestående av inner- och ytterförpackning.
Med sputum menas upphostning från de nedre luftvägarna. Provet ska helst tas på morgonen. Före provtagning sköljs munnen med vatten. Vid svårighet att få tillräcklig provmängd bör sjukgymnast assistera. Det är viktigt att provet är representativt för de nedre luftvägarna och inte bara består av saliv.

Nasofarynxaspirat:
Sugset, koksaltlösning (PBS)
Före provtagning: torka bort ev. snor och krustor men snyt inte. Uppskatta avståndet mellan näsborren och örsnibben så att du vet hur långt katetern ska föras in. Till det ena munstycket kopplas sugkateter och till det andra en vakuumsug. För in sonden vågrätt längs näshålans botten till det bakre nasofarynxområdet. Sug nässekret genom att pumpa två gånger med handvakuumpumpen, alt med suguttaget i väggen. Vrid sonden. Sug ytterligare en gång och dra ut sonden. För ned sonden i koksaltlösningen. Sug upp lite koksaltlösning till sugsetets provrör. Kontrollera att sonden sköljts igenom ordentligt. Lossa pumpen från sugsetet. Kontrollera att det verkligen finns sekret i provröret. Skruva loss locket med de två slangarna från sugsetröret och förslut röret med det vanliga skruvlocket.

Munsköljvätska:
Sputumburk (plastburk) bestående av inner- och ytterförpackning.
Om prov från nedre luftvägarna ej kan erhållas kan munsköljvätska användas. Vid munsköljning får patienten gurgla och skölja munnen med 10 ml steril koksalt under ca 1 minut. Samlas upp i sterilt rör utan tillsats. Provtagning bör ske minst 1 timme efter födointag.

Provet ska skickas så snabbt som möjligt. Provet förvaras i kylskåpet (4°C) tills transporten, även över helgen.
Indikation: Vid misstanke om Pneumocystis jirovecii hos immunsupprimerade patienter, särskilt med AIDS och vid organtransplantation.
Metod: Påvisande av Pneumocystis jirovecii DNA med PCR-teknik.
Svarstolkning: Vi kommer inte att utföra Immunmorfologisk metod med monoklonal antikropp. Om detta önskas vänligen skriv det i anamnesraden varefter vi vidarebefordrar provet till annat lab. Observera att immunmorfologi endast utförs på mycket representativt material (BAL, sputum) och kan då användas som en grov kvantifiering av patogenbördan i provet.
Svarstid: 1 - 3 dagar
Analysfrekvens: Alla vardagar
Pris: Se prislista i högerkolumnen
Ackrediterad: Nej
Uppdaterad 2016-05-19 kl 10:42 av Annelie Bajkusa