Förklaringar analysförteckning

Klinisk kemi

Analysförteckning

Referensintervall

Förkortningar som används i analysförteckningen

Analysförteckning

Fullständiga beteckningar för komponentnamnen blir ofta långa och opraktiska att använda. Därför är de fullständiga namnen ibland underordnade förkortningar, s k trivialnamn eller remissord.

I analysförteckningen upptas de system (blod, serum, urin o s v) som undersöks rutinmässigt och där referensintervall/terapeutiska intervall eller motsvarande för komponenterna är kända. Vi kan, då det är medicinskt motiverat utföra vissa av våra analyser även i andra system (dränagevätska, dialysvätska etc). I dessa fall saknas oftast referensintervall och några garantier för analyssvarets riktighet kan inte lämnas.

Referensintervall

I kolumnen referensintervall anges mätvärde samt enhet. Angivna referensintervall gäller morgonprov tagna efter 15 min i sittande ställning.

För de flesta analysresultaten från Klinisk kemi anges ett referensintervall. Referensintervall omfattar vanligtvis resultaten från 95 % av en grupp friska vuxna individer. Gränserna är valda så att 2,5 % återfinns nedanför undre gränsen och 2,5 % ovanför övre gränsen.

I de fall betydelsefulla köns- och/eller åldersskillnader finns, anges detta. Inom hela Klinisk kemi Halland används samma referensintervall.
Patientresultat erhållna från olika enheter av laboratoriet är direkt jämförbara.

Förkortningar som används i analysförteckningen

Systembeteckningar
- det provmaterial som analyseras
Amn amnionvätska
B blod
Bm benmärg
Div diverse material
Eja ejakulat
Erc erytrocyter
F faeces
Hf hypofys
Ledv ledvätska
P plasma
Pt patient
Plv pleuravätska
S serum
Csv cerobrospinalvätska (likvor)
Sv svett
U urin
 
Enhetsfaktorer
103 kilo k
10-3 milli m
10-6 mikro µ
10-9 nano n
10-12 piko p
10-15 femto f
   
Enheter
Analyssvar anges i SI-systemets enheter.
arb enh arbiträr enhet
d dygn
E enhet
g gram
h timme
IE internationell enhet
IU internationell enhet (unit)
kat katal, enhet för enzymaktivitet
L liter
mol molaritet
Pa Pascal, enhet för tryck
s sekund
U enhet (unit)
   
Systemprefix
- hur provet tages
d dygn
f fastande: om inget annat anges gäller 10 tim fasta. Endast intag av vatten är tillåtet. Mediciner tas som vanligt.
k kapillärt
t tid: prov samlat under viss tid, t ex dygnsurin
v venöst
   
Matematiska tecken
> mer än
< mindre än