Förändrad utsvarning av Antinukleära antikroppar med Immunofluorescensteknik

Laboratoriet informerar – Klinisk mikrobiologi 2017-05-24

Vår metod för att påvisa Antinukleära antikroppar (ANA) bygger på en Immunokemisk metod - ANA-screen, vilket är en metod som påvisar specifika antigen. I utvalda fall kompletterar vi analysen med Immunofluorescens där man istället kan påvisa antikroppar i form av fluorescerande mönster. I de fall ett fluorescerande mönster påvisats kan fluorescensens styrka kvantifieras genom att späda provet i flera steg och en titer kan tillskrivas provet. Då en titer är betydligt instrumentberoende kan titerstyrkan inte jämföras med en titer som uppnåtts vid analys av ett annat laboratorium.

I linje med de nationella riktlinjerna kommer vi nu förändra hur vi svarar ut fluorescensstyrkan. Svarsalternativen kommer att bli ett av följande: Negativ, Svagt positiv, Positiv, Starkt positiv.

Med denna förändring kommer det att bli lättare att tolka fluorescensstyrkan i ett prov, men dessutom blir det möjligt att jämföra prover som analyserats vid andra laboratorium som också svarar ut prover med en semikvantitativ bedömning.

ANA