Justering av referensintervall för GFR för patienter äldre än 65 år

LABORATORIET INFORMERAR - Klinisk kemi

Förändring under vecka 2 2018

Referensintervallen för äldre är många gånger dåligt underbyggda med få individer i referenspopulationen. Flera studier har visat att GFR sjunker med stigande ålder. Efter 50 år är minskningen 10 mL/min/1,73 m2 per 10 år. Ett system för att klassificera graden av njurfunktionsnedsättning har tagits fram i USA, classification of chronic kidney disease, CKD. Kronisk njursjukdom stadium 3 definieras som GFR < 60 mL/min/1,73 m2 uppmätt vid två tillfällen med tre månaders mellanrum. I samråd med njurkliniken beslutades att ändra referensgränsen för patienter över 65 år. Följande text kommer att följa med svaret: ”Referensintervall för patienter över 65 år är dåligt underbyggda men GFR under 60 mL/min/1,73 m2 talar för njursjukdom”.

  

Vid frågor kontakta:

Öl Tom Lundahl

Tom.Lundahl@regionhalland.se

Tfn 035-13 18 10