Dabigatran, Rivaroxaban och Apixaban – nya analyser i sortimentet

LABORATORIET INFORMERAR - Klinisk kemi  180320

Förändring fr.o.m. 20 mars 2018
Dabigatran, Rivaroxaban och Apixaban – nya analyser i sortimentet
Dabigatran (Pradaxa ®), Rivaroxaban (Xarelto ®), och Apixaban (Eliquis®) benämns gemensamt NOAK (non-vitamin K-beroende orala antikoagulantia) eller DOAK (direktverkande orala antikoagulantia). Dabigatran är ett trombinhämmande läkemedel, medan Rivaroxaban och Apixaban hämmar koagulationsfaktor Xa.

Gemensamt för NOAK/DOAK är att de inte doseras genom monitorering av läkemedelskoncentrationen eller farmakodynamisk effekt som uppmätts med laboratorietest.
Det finns dock kliniska situationer när det kan vara värdefullt att veta läkemedelseffekten t.ex. vid handläggning av akuta blödningar, inför operativa ingrepp eller vid nedsatt njurfunktion. För detta ändamål erbjuder nu Klinisk kemi Halland laboratorieanalyser som mäter plasmakoncentrationen.

P-Dabigatran
P-Rivaroxaban
P-Apixaban

VAS-provkod: DABIGA, RIVARO, APIXA

Remiss: VAS (KEM) eller Klinisk kemi 1, skriv på baksidan

Provtagning: 1 st 2,7 mL Na-Citratrör (plast)
1 st 1,8 mL Na-Citratrör (plast) används till barn

Prov lämnas omedelbart till laboratoriet.
I annat fall ska Na-Citratrören centrifugeras 20 min, 2000 g inom 30 min.
Plasman fryses omedelbart i -20°C.

Terapeutiskt intervall: För dosering och koncentrationer i plasma hänvisas till FASS.
Något egentligt terapeutiskt intervall finns inte etablerat.
I information från Läkemedelsverket 2017:1 (M Skeppholm, Koncentrationsbestämning av NOAK: när, hur och varför?) publicerades följande data:

NOAK Exponeringsintervall
Angivna i SmPC* 
Exponeringsintervall
Svenska data
  Dalvärde
µg/L
Toppvärde
µg/L
Dalvärde
µg/L
Dabigatran 110 mg × 2
Median (10:e–90:e percentilen)
65
(28–155)
133
(52–275)
 
Dabigatran 150 mg × 2
Median (10:e–90:e percentilen)
93
(40–215)
184
(74–383)
62
(31–127)
n = 73
Apixaban 2,5 mg × 2
Median (5:e–95:e percentilen)
79
(34–162)
123
(69–221
 
Apixaban 5 mg × 2
Median (5:e–95:e percentilen)
103
(41–230)
171
(91–321)
77**
(47–121)
n = 60
Rivaroxaban 20 mg × 1
Median (5:e–95:e percentilen)
32
(6–239)
215
(22–535)
34**
(13–62)
n = 61


Dalvärde = prov taget cirka 12 timmar efter senaste dos av dabigatran eller apixaban, 24 timmar efter senaste dos av rivaroxaban
Toppvärde = prov taget cirka 2–4 timmar efter senaste dos.

Observera att alla antikoagulantia som hämmar faktor Xa interfererar vid analys av apixaban eller rivaroxaban. Uppmätt koncentration kan härröra från ett annat läkemedel än det som analysen avser.


Pris: 580 kr/analys

Analysfrekvens: Akut

Analyserande labb: Halmstad

Vid frågor kontakta:
Maria.Held@regionhalland.se
Tfn 035-13 18 97