LABORATORIET INFORMERAR - Klinisk kemi och Transfusionsmedicin 2015-03-09

Remisser för utskrift

Klinisk kemis remisser för utskrift som finns att hämta på vår webbplats är uppdaterade.

Kontrollera via remisserna på webbsidan att senaste utgåvan används. Versionsnummer och vilket datum dokumentet gäller från står längst ner på remissen. Vi uppmanar till att slänga äldre versioner av utskrivna remisser och att använda de nya.
Se http://www.regionhalland.se/remisserkemi.

Provtagning på patient med remiss från annan region/landsting

Bifoga alltid originalremiss (eller kopia) till laboratoriet vid provtagning där remiss skrivits om till Klinisk kemi Hallands egna remisser.

Fenotypsbestämning av erytrocytantigen

Fenotypsbestämning innebär en bestämning av ytantigen på erytrocyterna.

Patienter som får många blodtransfusioner riskerar att bilda antikroppar mot olika blodgruppsantigen. Rekommendationen är att fenotypa patienter som beräknas behöva många transfusioner. Blodgruppssystemen Rh och Kell har de mest immunogena antigenen. Om patienter får matchande erytrocytkoncentrat avseende dessa blodgrupper, är det mindre risk att de bildar antikroppar även mot andra blodgruppsantigen.

 Anges frågeställningen ”Fenotypning” på remissen fenotypas för Rh- och Kell-antigenen C, E, c, e och K. Denna fenotypning räcker för de flesta patienter som förväntas behöva många blodtransfusioner.

 För patienter med t.ex. sickelcellanemi, talassemi eller sfärocytos, som beräknas ha ett livslångt transfusionsbehov, anges frågeställningen ”Utökad fenotypning”. Utöver Rh och Kell fenotypas då även för antigen tillhörande blodgruppssystemen Duffy och Kidd (C, E, c, e, K, Fya, Fyb, Jka och Jkb).

Frågeställning på remiss:   Fenotypning

Remiss:                        Blodgruppering (Kommentarsfält Diagnos/Särskilda upplysningar)

Provtagning:                 1 st 6 mL EDTA-rör (K2E) lila propp
                                        Barn <1 år: 1 st 3 mL EDTA-rör (K2E) lila propp

Analyserande labb:     Blodcentralen Halmstad

Pris:                               150 kr/fenotyp

Analysfrekvens:            Dagligen

Frågeställning på remiss:   Utökad fenotypning (t.ex. sickelcellanemi, talassemi eller sfärocytos)

Remiss:                        Blodgruppering (Kommentarsfält Diagnos/Särskilda
                                        upplysningar)

Provtagning:                 1 st 6 mL EDTA-rör (K2E) lila propp
                                        Barn <1 år: 1 st 3 mL EDTA-rör (K2E) lila propp

Analyserande labb:     Blodcentralen Halmstad

Pris:                               150 kr/fenotyp

Analysfrekvens:            Dagligen

Förändring fr.o.m. 16 mars 2015

S-Bensodiazepiner - nedlagd metod

S-Bensodiazepiner (Desmetyldiazepam, Diazepam, Flunitrazepam, Nitrazepam, Nordazepam och Oxazepam) utgår ur Klinisk kemi Hallands sortiment. Prov skickas fortsättningsvis till Klinisk kemi i Lund. För provtagningsanvisningar se vår analysförteckning, http://www.regionhalland.se/analys.

Förändringar fr.o.m. 1 april 2015

 

Kreatininskattat GFR - byte av ekvation

 Klinisk kemi Halland byter beräkningsformel för kreatininskattat GFR, från MDRD till den reviderade Lund-Malmö-formeln (LM-rev). Fördelen med den senare är att den är framtagen i Sverige och således antas lämpa sig väl för den halländska befolkningen. Den har mycket riktigt visat sig ge högre noggrannhet överlag och mindre tendens till överskattning av låga GFR i en blandad svensk population än MDRD-formeln [1]. LM-rev har även bättre prestanda än MDRD i GFR-intervallet 60 till 90 ml/min/1,75 m2, vilket innebär att kreatininskattat GFR framöver kommer svaras ut med siffror upp till 90 ml/min/1,75 m2. Beakta sedvanliga felkällor vid kreatininskattning av GFR, framförallt låg muskelmassa och köttintag.

 

  1. Nyman, U., et al., The revised Lund-Malmo GFR estimating equation outperforms MDRD and CKD-EPI across GFR, age and BMI intervals in a large Swedish population. Clin Chem Lab Med, 2014.52(6):p.815-24.

SemP-Celler, fertilitet - nya referensintervall och borttagen analysparameter

Analys av spermaprov görs som en del i utredningen vid ofrivillig barnlöshet. Analysens referensintervall anpassas nu till WHO:s riktlinjer (WHO laboratory manual for the examination and processing of human semen, 5th edition, 2010). De nya referensintervallen bygger på en stor studie av män vars partners blivit spontant gravida inom ett år efter att användning av preventivmedel upphört. Analysparametern spermiemorfologi kommer tas bort eftersom den har begränsad användning vid handläggning av dessa patienter. Således kommer de parametrar som ingår i analysen och deras referensintervall se ut på följande sätt:

 

SemP-Volym

>1,4 mL

SemP-Viskositet

1-2 arb enh

SemP-Spermier antal spermier per liter

>14×109/L

SemP- Spermier totalantal

>38×106/ejakulat

SemP- Spermier antal % rörliga spermier (summan av progressivt och icke-progressivt rörliga)

>39 %

SemP- Spermier rörlighetsgrad

3 eller 4 arb enh

SemP- Spermier Agglutination

0 arb enh

SemP- Spermier Aggregation (ny)

0 arb enh

För provtagningsanvisningar se vår analysförteckning, http://www.regionhalland.se/analys.

 

utskriftsvänlig version finns i högerkolumnen

 

 

Klinisk kemi Halland

Andreas Hillarp

Verksamhetschef