Lära av misstag

Genom att lära av våra misstag blir vi bättre och vår vård blir säkrare. Inom hälso- och sjukvården inträffar dagligen händelser som avviker från det förväntade. Det kan vara allt från allvarliga händelser med katastrofala följder till incidenter som i första hand medför irritation eller förseningar.

För att lära av våra misstag arbetar vi i Region Halland aktivt med avvikelse- och riskrapportering. Det innebär att vår egen verksamhets risker fortlöpande följs upp och förebyggande åtgärder kan sättas in där det behövs.

Kraven på hälso- och sjukvården har både skärpts och blivit tydligare sedan den nya patientsäkerhetslagen trädde i kraft den 1 januari 2011. En ökad medvetenhet gör det enklare att arbeta förebyggande, med fler interna utredningar och händelseanalyser som följd. 

Enligt bestämmelserna i patientsäkerhetslagen (2010:659):

  • ska hälso- och sjukvårdspersonalen rapportera risker för vårdskador samt händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada till vårdgivaren
  • har vårdgivaren en skyldighet att utreda händelser i verksamheten som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada
  • ska vårdgivaren anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, (lex Maria).