Riskanalys

För att förebygga och synliggöra risker i vår verksamhet och i våra vårdprocesser utförs riskanalyser. Med riskanalys avses en systematisk kartläggning av riskerna i en process samt beräkning eller uppskattning av riskernas omfattning och konsekvenser.

Riskanalyser kan genomföras när:

  • Arbetsprocesser anses särskilt riskutsatta
  • Det blir flera tillbud i en arbetsprocess
  • Ny teknik ska införas
  • Det sker omorganiseringar i verksamheter

Vid varje riskanalys samlas fakta in och alla tänkbara risker identifieras. För att få fram effektiva lösningar genomförs en grundlig undersökning av orsakerna till att riskerna har uppstått. Åtgärder för att förhindra att riskerna uppstår tas fram och och införs för att sedan utvärderas. Riskanalyser genomförs även i förebyggande syfte för att förebygga att risker uppstår exempelvis vid omorganiseringar eller införande av nya processer.