Ersättningsetablering

Sedan 2009 är det - i vissa fall - möjligt för privata vårdgivare på den s.k. nationella taxan att överlåta sin etablering till en efterträdare. Genom överlåtelse ges möjlighet för en ersättare att ta över etablering och ev också verksamheten. Denna överlåtelseform benämns ersättningsetablering.

Överlåtelseformen avser privata läkare och fysioterapeuter som uppbär offentlig finansiering med stöd av lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning (LOL) respektive lagen (1993:1652) om ersättning för fysioterapi (LOF). Förarbetet till denna del av lagen finns i propositionen 2008/09:64 Ersättningsetablering för vissa privata vårdgivare mm.

Detta är en ersättningsetablering

Om en läkare eller fysioterapeut som verkar enligt dessa lagar vill överlåta sin verksamhet kan vårdgivaren i samband med detta säga upp sin rätt till ersättning enligt den nationella taxan. Detta gör det möjligt för den som övertar verksamheten att få rätt till ersättning genom att teckna ett samarbetsavtal med regionen. Begreppet ersättningsetablering innebär att rätten till ersättning övergår från säljaren till köparen.

Den nya lagstiftningen innehåller emellertid flera begränsningar i rätten att genomföra ersättningsetablering:

• För att få teckna samverkansavtal med regionen i samband med att en verksamhet övertas måste den övertagande vårdgivaren uppfylla krav om exempelvis relevant specialistkompetens. För läkare gäller att överlåtelsen i normalfallet sker till annan läkare inom samma specialitet. I förekommande fall kan inriktningen på verksamheten på regionens initiativ förändras, under förutsättning att överlåtande vårdgivare godkänner detta.

• Den övertagande vårdgivaren måste för att få teckna samverkansavtal först säga upp sin eventuella anställning i något landsting.

• Samverkansavtal kan inte tecknas om vårdgivaren har eller kan få ersättning för sina hälso- och sjukvårdstjänster inom ramen för ett sådant valfrihetssystem som avses i lagen (2008:962) om valfrihetssystem. Inom Region Halland pågår ett successivt införande av vårdval (Vårdval Halland) inom den öppna specialiserade vården. En specialistläkare som är verksam enligt Lag om läkarvårdsersättning inom ett sådant område där det finns ett vårdval inom specialiserad öppenvård omfattas av exklusionskriterierna enligt LOL §5e p.3 och kan alltså inte överlåta sin verksamhet. De specialiteter där vårdval införts och etableringar inte går att överlåta, är inom:
- vuxenpsykiatri
- hudsjukdomar.

Frågan om exklusionskriteriernas tillämpning för legitimerade läkare med spcialistbevis inom allmänmedicin och legitimerade fysioterapeuter har avgjorts i domstol. Trots vårdval inom närsjukvård där basen för åtagandet utgörs av läkare med specialistbevis i allmänmedicin, gjordes bedömningen att ensampraktiserande läkare inte kan uppfylla åtagandet för vårdval inom närsjukvård. Därför omfattas inte läkare inom allmänmedicin av exklusionskriterierna enligt LOL §5e p.3. Samma bedömning har gjorts avseende fysioterapeuter, att de inte omfattas av exklusionskriterierna i LOF §5e p.3.

• Den verksamhet som ersättningsetableringen gäller måste vara aktiv, eller varit aktiv senast 12 månader före den tidpunkten som övertagande vårdgivare återupptar verksamheten. Regionen kommer i förekommande fall att göra en rimlighetsbedömning kring om verksamheten kan anses som aktiv.

• Övertagande vårdgivare ska arbeta heltid, vilket motsvarar arbete om 35 timmar per vecka.

• Sökande vårdgivare ska uteslutas från att teckna samverkansavtal om han eller hon är försatt i eller föremål för ansökan om konkurs. Detta gäller även andra liknande förfaranden som tvångslikvidation, ackord, inställda betalningar eller om näringsförbud finns. Andra skäl som hindrar samverkansavtal är om vårdgivaren inte fullgjort betalningar av skatt och socialförsäkringsavgifter. Att lämna felaktiga upplysningar eller att låta bli att lämna begärda upplysningar kan också innebära uteslutning.

• Sökande vårdgivare ska också uteslutas om han eller hon är dömd för brott inom sin yrkesutövning, eller om regionen kan visa att läkaren/fysioterapeuten gjort sig skyldig till ett allvarligt fel i sin yrkesutövning.

Så här går en överlåtelse/ersättningsetablering till:

1. Den överlåtande vårdgivaren kontaktar regionen och meddelar att han/hon önskar överlåta sin etablering.

2. Regionen upprättar ett ansökningsunderlag med de villkor som gäller för sökande, samt villkor för samverkansavtal, vilket ska godkännas av överlåtande vårdgivare.

3. Regionen publicerar ansökningsunderlaget i en för allmänheten tillgänglig elektronisk databas, www.opic.se.

Annonseringsperiod uppgår till ett minimum av 52 dagar.

4. Intresserade vårdgivare som anser sig uppfylla annonserade villkor lägger bud. Anbudsgivare är alltid en fysisk person, inte ett företag. En person kan lägga samtida bud på flera annonserade etableringar, men en person kan aldrig köpa mer än en etablering. Inkomna bud omfattas av upphandlingssekretess. Därför svarar regionen under upphandlingsperioden inte på några frågor, t.ex. om sökandes bud inkommit, om ansökan är korrekt inlämnad, antalet inkomna bud eller dylikt.

5. När ansökningstiden gått ut sker anbudsöppning enligt särskilt regelverk. Inkomna ansökningar dokumenteras i öppningsprotokoll. Kontroll sker av att inkomna bud uppfyller kraven.

6. Kontroll sker vidare hos Socialstyrelsen, Skatteverket, kreditinstitut etc. för att säkerställa att det inte föreligger några hinder för att vårdgivaren ska kunna ingå samverkansavtal. Samtliga sökande som uppfyller ställda villkor ingår därefter i anbudsutvärderingen där priset utgör det enda utvärderingskriterium. Den sökande som angivit högst pris utses som vinnare och kommer att erbjudas ingå samverkansavtal.

7. Samtliga anbudsgivare underrättas om regionens beslut genom ett s.k. tilldelningsbeslut. Beslutet kan överklagas enligt reglerna i 16 kap lagen om offentlig upphandling. En ansökan om överprövning av beslut ska ha kommit in till förvaltningsrätten innan tio dagar har gått från det att den upphandlande myndigheten med ett elektroniskt medel har skickat en underrättelse om beslutet, alternativt innan 15 dagar om underrättelsen har skickats på annat sätt än med ett elektroniskt medel till en eller flera anbudsgivare.

8. Om beslutet inte överklagas av annan sökande, tecknar överlåtande och övertagande vårdgivaren mellan sig ett överlåtelseavtal på den köpesumma som anbudet innehåller. Vidimerad avtalskopia och kopia som styrker att betalning genomförts insänds till regionen.

Överlåtande vårdgivare har i detta läge att ta ställning till att fullfölja eller avbryta överlåtelsen. Vid ett eventuellt återkallande av sin anmälan om att överlåta sin verksamhet saknas förutsättningar att fullfölja ärendet och detta har då förfallit. 

9. Överlåtande vårdgivare säger upp rätten till vidare offentlig finansiering.

10. Region Halland ingår samverkansavtal med den övertagande vårdgivaren.

Mer information och handläggning av ersättningsetableringar, kontakta:

Lars Kolmodin
Uppdragsavdelningen, Regionkontoret
tfn 035-13 48 00
regionen@regionhalland.se

Information till enskilda vårdgivare


Glöm inte patientskadeförsäkring!

Patientförsäkringen täcker ersättning för skador som omfattas av Patientskadelagen (1996:799). Region Hallands patientförsäkring omfattar enligt 12 § patientskadelagen, även vissa privata vårdgivare utför hälso- och sjukvård enligt avtal med försäkringstagaren (Region Halland). Med sådant avtal likställes dock inte samverkansavtal enligt den s.k. nationella taxan. Vårdgivare anslutna genom Lag om läkarvårdsersättning eller Lag om ersättning för fysioterapi omfattas alltså inte av den av Region Halland ingångna patientförsäkringen. Läkare och fysioterapeuter verksamma enligt nationella taxan, LOL/LOS, bör därför teckna en egen patientskadeförsäkring. Vårdgivare kan utöver detta behöva en egendoms- och ansvarsförsäkring. 

Glöm inte anmälan till vårdgivarregistret!

Den som avser att bedriva verksamhet som omfattas av Inspektionen för vård och omsorgs tillsyn enligt denna lag ska anmäla detta till inspektionen senast en månad innan verksamheten påbörjas. Detta regleras genom Patientsäkerhetslag (2010:659) 2 kap 1§. Läs mer på IVO:s hemsida, www.ivo.se.

Socialstyrelsens sammanställning för privata vårdgivare

Samma regelverk gäller för såväl offentligt driven vård som privat vård. För dig som bedriver privat verksamhet med avtal eller anslutning till offentlig finansiering, finns det bestämmelser som är viktiga att känna till. Socialstyrelsen har sammanställt en del av de lagar, regler och föreskrifter som gäller just för dig som privat vårdgivare, som det är nödvändigt att du känner till och som du måste förhålla dig till. Socialstyrelsens sammanställning på relevanta områden för privata vårdgivare hittar du här > www.socialstyrelsen.se/regelverk/privatvard

Informationshantering och journalföring

Ett av de områden som är utgör baskunskap i vårdgivarens ansvar är att föra journal. Det är på förekommen anledning som regionen vill poängtera betydelsen av detta område. Vårdgivaren/leverantören ska på begäran kunna lämna upplysningar och visa upp patientjournal samt övrigt material som rör undersökning, vård eller behandling av en patient och som behövs för kontroll av begärd ersättning. Journal utgör alltså underlag för fakturerad vård. Införda anteckningar ska kunna ge stöd inte bara för att besöket ägt rum, utan också för fakturerad ersättningsnivå. Detta gäller särskilt i de fall en högre ersättning begärs för en särskilt tids- eller kostnadskrävande åtgärd. Regelverket om journalföring återfinns i Patientdatalagen (2008:355), Socialstyrelsens föreskrifter om informationshantering och journalföring i hälso- och sjukvården (SOSFS 2008:14), samt den mer omfattande Handbok till SOSFS 2008:14, informationshantering och journalföring

Att starta företag

När du startar ett företag är det mycket du behöver tänka igenom. Affärsplanen med din affärsidé behöver formuleras, marknaden behöver undersökas och företaget ska registreras. Här är en checklista som hjälper dig en bit på vägen. > www.vardforbundet.se/Min-profession/Foretagare/Att-starta-foretag

Affärsutveckling

Timbanken är Region Hallands och kommunernas nya affärsutvecklarstöd för dig som vill utveckla ditt företag eller planerar att starta ett. Med Timbanken får du som är företagare i Halland tillgång till fem kostnadsfria konsulttimmar. Denna konsulthjälp kan t ex utnyttjas för att stärka ert varumärke, marknadsföring eller annan affärsutveckling. Timbankens konsulter ger även företagsstöd och rådgivning för er som vill satsa på utlandsaffärer, bättre lönsamhet och organisationsutveckling.

 Kostnadsfri rådgivning finns inom följande fem områden.

  1. Affärsidé och Affärsplan
  2. Ekonomi och Juridik
  3. Marknad och Sälj
  4. Ledning och Organisation
  5. Produkt-/tjänsteutveckling och import/export

Rådgivningen och konsulthjälpen inom varje område utförs av 30 kvalificerade konsulter och specialister som valts ut och upphandlats av Region Halland. Läs mer på Timbanken > www.timbanken.se