Anmälningspliktiga sjukdomar

Vilka sjukdomar ska anmälas?

Smittskyddslagen reglerar idag anmälningsplikt för drygt 60 diagnoser.
Dessa är indelade i fyra kategorier, till vilka har knutits olika typer av smittskyddsåtgärder – ju större hot mot befolkningens hälsa, desto strängare åtgärder som regleras genom lag.

  1. Samhällsfarliga sjukdomar ( SARS och smittkoppor)
  2. Allmänfarliga sjukdomar
  3. Smittspårningspliktiga sjukdomar
  4. Övriga anmälningspliktiga sjukdomar

Anmäl i SmiNet

En läkare som misstänker eller konstaterar en anmälningspliktig sjukdom ska göra en skriftlig anmälan senast dagen efter diagnos (undantag för de sexuellt överförbara infektionerna ( Klamydia, Gonorré, Syfilis och Hiv) som anmäls senast efter 7 dagar). Anmälan skickas elektroniskt via internet på www.sminet.se. Din klinik, vårdcentral, motsv. behöver en "klinik-ID". Kontakta oss på smittskyddet för detta. Det är inte personbundet, utan gäller alla inom verksamheten.
Länk till SmiNet

Smittskyddsblad - Råd och förhållningsregler

Till flertalet av de anmälningspliktiga sjukdomarna finns råd och information att tillgå i de sk. smittskyddsbladen. Smittskyddsbladet är uppbyggt i två delar - en läkarinformation och en patientinformation. Smittskyddsbladen är tänkta som ett stöd för behandlande läkare och att använda som en skriftlig information till patienten om sjukdomen de blivit smittad av, vilka förhållningsregler som gäller, smittspårning m.m.
Länk till Smittskyddsbladen