Aktuellt om TBE (fästingburen hjärninflammation)

Smittskyddet får inför varje sommarsäsong frågor om vilka rekommendationer vi ska ge i Halland för vaccination mot TBE, fästingburen hjärninflammation. Här sammanfattar vi våra råd.

Bakgrund
Fästingar kan sprida flera olika sjukdomar till människa, t.ex. borreliainfektion, TBE och Erlichios. Det är endast mot TBE som vi idag kan ge skydd med ett vaccin. De flesta som får TBE blir helt återställda, men cirka 10 % får förlamningar och drygt en tredjedel får andra långdragna eller bestående besvär. Dödsfall förekommer, men är mycket sällsynta. Risken att smittas efter enstaka fästingbett är mycket liten - även i riskområdena.  I Sverige konstateras 200-300 fall årligen av TBE.

Var hittar vi TBE?
I Europa
är sjukdomen relativt vanlig i de baltiska staterna, på Åland och i centrala Europa, framför allt Österrike. Enstaka fall har också uppträtt på Bornholm och i Sydnorge.. Se karta 

I Sverige är majoriteten anmälda fall av TBE smittade längs Östersjökusten i Stockholms, Upplands och Södermanlands län samt runt Mälaren – se nedan karta. Under 2015 anmäldes drygt 260 fall av TBE i landet. Nära hälften av fallen hade smittats i Stockholm och Uppsala län.

Kartan till höger visar smittort för personer som insjuknat i TBE 2015 Smittort för personer som insjuknat i TBE 2012

Finns TBE i Halland?
Enstaka fall av TBE har rapporterats i Halland genom åren. Flertalet har dock varit smittade utanför Halland, i kända riskområden. Två personer är anmälda som smittade i Halland. Båda dessa smittades i Kungsbacka 2007 respektive 2009.

Vem rekommenderas TBE-vaccination?
Vår bedömning är att det för närvarande inte finns anledning att rekommendera TBE-vaccination för vistelse i Halland. Även om Kungsbackaområdet varit smittort för två fall under senare år, finns idag inga tecken på en TBE-risk i Halland som står i rimlig proportion till tre doser av ett vaccin som trots allt har en del beskrivna biverkningar. Personer som trots allt vill vaccinera sig behöver dock inte avrådas.

Vaccination rekommenderas till

  • Fast boende och sommarboende i områden med smittrisk.
  • Personer som vistas återkommande eller längre tider i skog och mark med smittrisk, t.ex. orienterare, skogsarbetare, ornitologer.
År 2013 sänkte Folkhälsomyndigheten, tillsammans med smittskyddsenheterna i landet, åldersgränsen för barn i riskområden då man börjar rekommendera vaccination från 3 till 1 år. Detta grundade sig på studier på Astrid Lindgrens barnsjukhus i Stockholm som visat att även små barn kan drabbas av långvariga symtom som minnesproblem och orkeslöshet, vilket man tidigare inte trodde. Dessutom rekommenderade man redan då vaccination från 1 års ålder i andra europeiska länder där TBE förekommer. Dock dominerar komplikationerna och sjukdomsbördan av TBE helt bland de äldre.

För personer som sommartid vistas i riskområden är det aktuellt att se över sitt vaccinationsskydd i god tid före april, då fästingarna bruknar vakna till liv för säsongen.

Läs gärna mer: Folkhälsomyndighetens information om TBE samt Terpirekommendationerna för vaccination mot TBE