Den Europeiska Antibiotikadagen 18/11 2012: ´Tillsammans tar vi nästa steg´

Region Halland uppmärksammar den Europeiska Antibiotikadagens tema ´Tillsammans tar vi nästa steg´ genom en samarrangerad pressinformation om antibiotikaanvändning och -resistens i Halland måndagen den 19/11.

Den regionala Stramagruppen tillsammans med länsveterinären Madeleine Beckman och övertandläkare Per Rabe belyser vikten av ett nära samarbete mellan sjukvård, tandvård och veterinärmedicin, som alla är förskrivare av antibiotika.

Tandvården skriver ut cirka 5 procent av alla recept till hallänningarna och 13 procent av allt penicillin – en inte försumbar andel. Motsvarande siffror för hela landet är 5-10 respektive 17 procent.

En sjättedel av all förskriven antibiotika i landet används till djur, 12 ton jämfört med 64 ton till människor. Detta är säkert en mycket mindre andel än vad många tror. Sverige är ett föredöme när det gäller kontrollerad användning av antibiotika till djur.

Vårdvalsenheterna har ett uppdrag att i enlighet med patientsäkerhetsinitiativet följa upp sin egen förskrivning. Vi ser nu positiva effekter av en intensifierad återkoppling till enheterna från Strama Halland. Förskrivningen har hittills i år minskat med nära 3 procent jämfört med 2011. Vi ser det som en följd av det konstruktiva samarbetet.

Det blir allt vanligare att vissa bakterier blir motståndskraftiga mot en eller flera sorters antibiotika. Vad innebär det för oss människor och hur kan vi minska risken att inom en snar framtid stå utan möjlighet att behandla allvarliga bakteriesjukdomar?

Den ökande antibiotikaresistensen hos de vanligaste sjukdomsalstrande bakterierna utgör en allvarlig medicinsk risk för den framtida sjukvården. Samtidigt är utvecklingen av nya läkemedel långsam och svår. Både nationellt och internationellt tas nya initiativ för att kunna behålla aktiviteten hos tillgängliga antibiotika och att driva på forskningen kring nya.

Regeringen har gett myndigheterna i uppdrag att etablera en nationell samverkansfunktion för att samordna utvecklingsbehoven och att ta fram en övergripande kommunikationsstrategi.

Imorgon, fredagen den 16/11, hålls i Stockholm ett första Nationellt Antibiotikaforum, där två departement och sju myndigheter, experter och representanter från olika näringar inklusive läkemedelsföretag belyser den samverkan som nu formeras.

Följ Antibiotikaforum direkt eller senare via: http://www.socialstyrelsen.se/smittskydd/vardhygienochresistens/antibiotikaresistens/antibiotikaforum2012

Mats Erntell

Smittskyddsläkare och ordförande i Strama Halland